Dodatek motywacyjny nie jest nagrodą, więc aby go przyznać, dyrektor nie miał podstaw, by udostępniać dane osobowe nauczyciela radzie pedagogicznej. Jednak na podstawie skargi lub wniosku złożonego w tej sprawie przez indywidualną osobę GIODO nie skieruje wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora będącego administratorem danych.GIODO robi to tylko z urzędu, gdy dokonanie takiej czynności należy do jego kompetencji. Indywidualna osoba może składać do GIODO wnioski, które są rozpatrywane w drodze decyzji administracyjnych. Ponieważ udostępnienie danych już nastąpiło, nie jest możliwe wydanie nakazu o przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W omawianej sytuacji GIODO skierował do dyrektora szkoły wystąpienie o zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych nauczycieli z ustawą.

DECYZJA DOLiS/DEC-440-424/14
● (...) Dyrektor gimnazjum jako pracodawca posiada wobec danych osobowych zatrudnionych w szkole nauczycieli status administratora danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych i (...) spoczywają na nim obowiązki wskazane w tej ustawie. Jednym z nich jest (...) obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności (...) zapewnienia, aby (...) były przetwarzane zgodnie z prawem. (...)
p.o. dyrektora gimnazjum na posiedzeniu Rady Pedagogicznej gimnazjum (...) udostępniła dane osobowe Skarżącego w zakresie przyznanego mu dodatku motywacyjnego (...) nie dysponowała jego zgodą na powyższe działanie, zatem nie została spełniona przesłanka z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (...) .
● (...) udostępnienie nie znajduje oparcia w przepisach (...) ustawy o systemie oświaty (...) W myśl art. 39 ust. 3 tej ustawy dyrektor szkoły (...) decyduje w sprawach występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki. Stosownie do art. 41 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy rada pedagogiczna opiniuje w szczególności wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. (...) dodatek motywacyjny stanowi element wynagrodzenia nauczyciela. (...) nie jest odznaczeniem ani nagrodą, ani innym wyróżnieniem, o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.
(...) udostępnienie danych osobowych Skarżącego nie było konieczne według art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych dla realizacji umowy o pracę (...). Podstawy kwestionowanego udostępnienia (...) nie stanowi również art. 23 ust. 1 pkt 5. (...) dla uznania udostępnienia danych osobowych za legalne konieczne jest stwierdzenie niezbędności tego działania dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (w tej sprawie – Dyrektora Gimnazjum) (...). W niniejszej sprawie nie została spełniona (...) przesłanka niezbędności udostępnienia ww. danych dla realizacji przez Dyrektora Gimnazjum celu w postaci uzyskania opinii Rady Pedagogicznej (...) opinia ww. organu jest wymagana w odniesieniu do nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, podczas gdy dodatek motywacyjny nie należy do żadnej z tych kategorii, lecz stanowi składnik wynagrodzenia, wobec którego rada pedagogiczna nie posiada kompetencji opiniodawczych.(...)
● (...) udostępnienie (...) jednak (...) już miało miejsce, dlatego – pomimo stwierdzenia braku podstawy prawnej tego działania – nie jest możliwe przywrócenie (...) stanu zgodnego z prawem sprzed tego udostępnienia poprzez wydanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jednego z nakazów określonych w art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, że w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem a w szczególności: (...) usunięcie uchybień (...)
● (...) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do Dyrektora Gimnazjum wystąpienie o zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych nauczycieli z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych poprzez nieudostępnianie danych osobowych bez spełnienia przesłanek z art. 23 ust. 1 tej ustawy (...)