statystyki

Komisja kontroluje nas bezprawnie. Rada UE: Nie można mieć więcej uprawnień, niż wynika z traktatów

autor: Dominika Ćosić18.01.2016, 07:53; Aktualizacja: 18.01.2016, 08:30
Komisja Europejska

Komisja Europejskaźródło: ShutterStock

Prawnicy Rady UE kwestionują mechanizm obrony praworządności. Ich zdaniem komisja nie może mieć więcej uprawnień, niż wynika z traktatów. Prezydent w Brukseli z „ręką wyciągniętą na zgodę”.

27 maja 2014 r. Służba Prawna Rady UE przedstawiła opinię, która miała pomóc wyjaśnić „istotne kwestie instytucjonalne i proceduralne” dotyczące mechanizmu obrony praworządności. W dokumencie, którym dysponuje DGP, w trzynastu punktach przeanalizowano jego zgodność z traktatami UE. Prawnicy rady stwierdzają w nim, że istota mechanizmu jest wątpliwa z punktu widzenia prawa europejskiego. Ich zdaniem jedynym środkiem dyscyplinowania państw naruszających zasady państwa prawa jest art. 7 traktatu o UE (TUE).

„Na pogwałcenie przez państwo członkowskie wartości Unii, w tym praworządności, można się powołać jedynie wtedy, gdy państwo to podejmuje działania w dziedzinie, w której Unia dysponuje kompetencją na podstawie konkretnych traktatowych postanowień ustanawiających kompetencje”. Jak czytamy dalej: „Poszanowanie praworządności przez państwa członkowskie nie może być na mocy traktatów dziedziną, w której instytucje Unii podejmują działania (...) jedyny wyjątek stanowi procedura opisana w art. 7 TUE. Tylko ta podstawa prawna przewiduje kompetencje Unii do nadzorowania stosowania praworządności”.


Pozostało 66% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (7)

 • Obserwator(2016-01-18 12:58) Zgłoś naruszenie 181

  Proszę proszę. Polska zwycięży

  Odpowiedz
 • TvKB(2016-01-18 14:56) Zgłoś naruszenie 101

  O ile nie było błędów proceduralnych w uchwalanych przez Sejm ustawach, ani materialnych niezgodności z przepisami konstytucji, na które krytycy powinni konkretnie wskazać, albo niezgodności z Art. 2 Traktaku o Unii Europejskiej - „ Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”, - to nie ma się czym przejmować, że niektórzy unijni politycy, którzy polskiego prawa nie znają na tyle, aby go poprawnie ocenić, inscenują pseudo trybunały nad polskim prawem. Niech lepiej zajmą się problemami w swoich rodzinnych państwach, gdzie mają lepsze rozeznanie, lub problemami biurokracji unijnej, gdzie niektózy dostrzegają mniej demokracji niż w państwach członkowskich. Gdyby egzekutywa w jakimś państwie członkowskim uchwalała prawo, rezerwując sobie większe w tym zakresie kompetencje nad legislatywą, to takiego pąństwa do unii by na pewno nie przyjęto. A wystarczy przyjrzeć się, jakie kompetencje posiada Rada UE, aby odczuć tam niedosyt demokracji.

  Odpowiedz
 • Zapoznaj (2016-01-18 15:50) Zgłoś naruszenie 90

  Chęj Ty Gorszy Sort by brać z UE kasę to pierw należy tam ją dać .Twoja wiedzą jest bardzo kiepska niema nic za darmo pierw musisz dać by ją dostać.Poczytaj ile kasy Polska musi wpłacić do kasy UE .

  Odpowiedz
 • Gorszy sort(2016-01-18 13:31) Zgłoś naruszenie 320

  Ale brać kasę z UE to już jest ok? Czyli może być jak na Białorusi i będzie ok.

  Odpowiedz
 • Biurokratyczne monstrum(2016-01-18 16:33) Zgłoś naruszenie 10

  Dziś bezprawnie, z jutro może być "prawnie". Współczesne prawo to produkt komercyjny. Brak w nim spójności i logiki, bo traktowane jest instrumentalnie, jako forma nacisku, ujarzmiania i podporządkowania.. Unia w obecnym kształcie i umocowaniu prawnym nie ma w sobie dobrej woli To zbiór przeplatających się interesów poszczególnych państw i lobbystów.

  Odpowiedz
 • Mówiący prawdę (2016-01-18 21:22) Zgłoś naruszenie 10

  Brać kasę z UE ? Nie bądź śmieszny, my im więcej dajemy pieniędzy niż otrzymujemy.....

  Odpowiedz
 • SD-zarzut jurystów zasadny, oto tekst traktatów(2016-01-18 18:36) Zgłoś naruszenie 00

  „TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1), wersja skonsolidowana. […] Artykuł 2. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. […] Artykuł 7. (dawny artykuł 7 TUE) 1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia. Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne. 2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. 3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych. Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Traktatów, pozostają w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa. 4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia. 5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE C 326/1, 26 października 2012, Tom 55), wersja skonsolidowana. […] Artykuł 354 (dawny artykuł 309 TWE) Do celów artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego zawieszenia niektórych praw wynikających z członkostwa w Unii, członek Rady Europejskiej lub Rady reprezentujący dane Państwo Członkowskie nie bierze udziału w głosowaniu, a dane Państwo Członkowskie nie jest uwzględniane przy obliczaniu jednej trzeciej lub czterech piątych Państw Członkowskich przewidzianych w ustępach 1 i 2 wspomnianego artykułu. Wstrzymanie się od głosu członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjęciu decyzji, o których mowa w ustępie 2 wspomnianego artykułu. Do celów przyjęcia decyzji, o których mowa w artykule 7 ustęp 3 i 4 Traktatu o Unii Europejskiej, większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) niniejszego Traktatu. Jeżeli w wyniku podjęcia decyzji o zawieszeniu prawa do głosowania zgodnie z artykułem 7 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej Rada stanowi większością kwalifikowaną na podstawie jednego z postanowień Traktatów, większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) niniejszego Traktatu, lub jeżeli Rada stanowi na wniosek Komisji lub wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera a). Do celów artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej Parlament Europejski stanowi większością dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentujących większość wchodzących w jego skład członków. […] Artykuł 238 (dawny artykuł 205 ustępy 1 i 2 TWE) 1. Jeżeli przyjęcie aktu wymaga zwykłej większości, Rada stanowi większością członków wchodzących w jej skład. 2. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 16 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej, od 1 listopada 2014 roku i z zastrzeżeniem postanowień określonych w Protokole w sprawie postanowień przejściowych, jeżeli Rada nie stanowi na wniosek Komisji lub wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 72 % członków Rady reprezentujących Państwa Członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65 % ludności Unii. 3. Od 1 listopada 2014 roku i z zastrzeżeniem postanowień określonych w Protokole w sprawie postanowień przejściowych, w przypadku gdy w zastosowaniu Traktatów, nie wszyscy członkowie Rady biorą udział w głosowaniu, większość kwalifikowaną określa się w następujący sposób: a) Większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 55 % członków Rady reprezentujących uczestniczące Państwa Członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65 % ludności tych Państw. Mniejszość blokująca obejmuje co najmniej minimalną liczbę członków Rady reprezentujących ponad 35 % ludności uczestniczących Państw Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje się, że większość kwalifikowana została osiągnięta. b) Na zasadzie odstępstwa od litery a), jeżeli Rada nie stanowi na wniosek Komisji lub wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 72 % członków Rady reprezentujących uczestniczące Państwa Członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65 % ludności tych Państw. 4. Wstrzymanie się od głosu przez członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjęciu uchwały, która wymaga jednomyślności.”.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane