Członek zarządu spółki z o.o. może zostać powołany do pełnienia funkcji na czas nieoznaczony. Możliwe jest również określenie długości jego kadencji. Kiedy w związku z tym wygaśnie mandat członka zarządu spółki z o.o. z mocy prawa?
ikona lupy />
Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / Dziennik Gazeta Prawna
Kwestii tej poświęcony był wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3 czerwca 2015 r. (sygn. akt I ACa 57/15). Sąd zwrócił uwagę na rozróżnienie dwóch pojęć związanych z członkostwem w zarządzie, tj. kadencji i mandatu. Kadencja to okres, w którym określona osoba pełni funkcję członka zarządu (okres, na jaki została powołana). Można więc powołać członka zarządu na kadencję wynoszącą przykładowo pięć lat. Natomiast mandat to upoważnienie członka zarządu do wykonywania przysługujących mu kompetencji. Co do zasady członek zarządu wykonuje mandat w okresie obowiązywania jego kadencji.
Rozróżnienie obu pojęć jest istotne, gdyż okres trwania mandatu, tj. czas, w trakcie którego danej osobie przysługuje upoważnienie do wykonywania funkcji członka zarządu, nie musi się dokładnie pokrywać z określoną w umowie spółki długością kadencji. Sąd apelacyjny podkreślił, że mandat może przysługiwać członkowi zarządu nawet po upływie kadencji. Przykładowo kadencja członka zarządu upływa, ale przysługuje mu jeszcze mandat do dnia odbycia zgromadzenia wspólników, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka zarządu. W takiej sytuacji okres obowiązywania mandatu jest więc dłuższy niż kadencja członka zarządu. W praktyce nie można też wykluczyć sytuacji odmiennej, w której mandat członka zarządu wygaśnie, zanim skończy się jego kadencja. Wygaśnięcie mandatu i zakończenie kadencji dokładnie w tym samym dniu zdarza się więc wyjątkowo.
Sąd apelacyjny podkreślił jednocześnie, że warunkiem koniecznym do wygaśnięcia mandatu jest odbycie wspomnianego zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Jeżeli takie zgromadzenie się nie odbyło, to wygaśnięcie mandatu nie nastąpi.