Ideą nowelizacji było przede wszystkim uzmysłowienie przedsiębiorcom, że te formy mogą być alternatywą dla procesu sądowego. Takie rozwiązanie umożliwia też zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób - twierdzą eksperci.

Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego między przedsiębiorcami sporu przy udziale mediatora. Jej odformalizowany charakter daje uczestnikom mediacji idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody. Zalety mediacji to:

- szybkość zakończenia konfliktu,
- oszczędność kosztów (zawarcie ugody w toku postępowania sądowego powoduje zwrot 3/4 opłaty sądowej od pozwu),
- elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu,
- brak zbędnego formalizmu,
- poufność postępowania.Arbitraż to pozasądowy sposób rozstrzygania sporu, którego istotą jest powierzenie przez strony sporu gospodarczego kompetencji do jego rozstrzygnięcia osobie będącej specjalistą w dziedzinie, której dotyczy konflikt. Zalety arbitrażu to:

Reklama

- fachowość arbitrów,
- poufność postępowania,
- szybkość i elastyczność postępowania,
- brak zbędnego formalizmu


Reklama

W celu upowszechniania wykorzystania mediacji i arbitrażu przez przedsiębiorców przy rozwiązywaniu sporów gospodarczych podjęte zostały następujące działania legislacyjne i pozalegislacyjne:

a) Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) Powołanie 6 regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM).

Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów została uchwalona przez Sejm 24 lipca 2015 r.

Upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości ustawy o wpieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Nowe przepisy mają przede wszystkim podnieść świadomość przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego. Takie rozwiązanie umożliwia też zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.

Projekt wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych. Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych. Wśród proponowanych rozwiązań są również zachęty podatkowe. Projekt ustawy wprowadza możliwość rozliczania faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) w bieżącym okresie rozliczeniowym, co zmniejszy uciążliwości w stosunku do dzisiejszego obowiązku dokonywania korekty wstecz.

Źródło: MG

Oprac. T.J,