Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego między przedsiębiorcami sporu przy udziale mediatora. Jej odformalizowany charakter daje uczestnikom mediacji idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody. Zalety mediacji to:

- szybkość zakończenia konfliktu,
- oszczędność kosztów (zawarcie ugody w toku postępowania sądowego powoduje zwrot 3/4 opłaty sądowej od pozwu),
- elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu,
- brak zbędnego formalizmu,
- poufność postępowania.

Arbitraż to pozasądowy sposób rozstrzygania sporu, którego istotą jest powierzenie przez strony sporu gospodarczego kompetencji do jego rozstrzygnięcia osobie będącej specjalistą w dziedzinie, której dotyczy konflikt. Zalety arbitrażu to:

- fachowość arbitrów,
- poufność postępowania,
- szybkość i elastyczność postępowania,
- brak zbędnego formalizmu

W celu upowszechniania wykorzystania mediacji i arbitrażu przez przedsiębiorców przy rozwiązywaniu sporów gospodarczych podjęte zostały następujące działania legislacyjne i pozalegislacyjne:

a) Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) Powołanie 6 regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM).

Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów została uchwalona przez Sejm 24 lipca 2015 r.

Upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości ustawy o wpieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Nowe przepisy mają przede wszystkim podnieść świadomość przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego. Takie rozwiązanie umożliwia też zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.

Projekt wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych. Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych. Wśród proponowanych rozwiązań są również zachęty podatkowe. Projekt ustawy wprowadza możliwość rozliczania faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) w bieżącym okresie rozliczeniowym, co zmniejszy uciążliwości w stosunku do dzisiejszego obowiązku dokonywania korekty wstecz.

Źródło: MG

Oprac. T.J,