Jeśli przedsiębiorca ponosi straty na skutek działań partnerów biznesowych, ma prawo domagać się od nich naprawienia szkody. Jak jednak powinien wykazać odpowiedzialność zobowiązanych do naprawienia szkody?
ikona lupy />
Dr Przemysław Adamus radca prawny, Kancelaria Prawnicza Rachelski i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
Dla ustalenia odpowiedzialności zobowiązanego do naprawienia szkody niezbędne jest ustalenie zaistnienia trzech przesłanek: bezprawności, związku przyczynowego oraz winy (art. 361 k.c.). Często powstają problemy z wykazaniem drugiej z wymienionych przesłanek, czyli udowodnieniem związku łączącego określone zdarzenie stanowiące przyczynę szkody ze skutkiem w postaci konkretnej straty. Jednak nie w każdej sytuacji poszkodowany przedsiębiorca musi obligatoryjnie ustalić w sposób jednoznaczny i pewny związek przyczynowy między postępowaniem jego kontrahenta a powstałą następnie szkodą. Niekiedy jest to wręcz niemożliwe. Warto więc w tym kontekście wskazać na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 30 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I ACa 7752/14). Sąd podkreślił, że w tzw. procesach lekarskich ustalenie w sposób pewny związku przyczynowego między postępowaniem lekarza a powstałą szkodą jest najczęściej niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności czy wyłączności przyczyny. W stanie faktycznym, który był podstawą dla wydania wyroku, niezbędne było ustalenie, w jakim stopniu prawdopodobieństwa wobec innych czynników pozostawało zaniedbanie lekarza.
Choć wyrok ten dotyczy procesów lekarskich, to może mieć zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców. W praktyce bowiem zdarzają się sytuacje, w których powstanie szkody jest wynikiem kilku czynników. W takich przypadkach ustalanie absolutnej pewności co do związku przyczynowego jest obiektywnie niemożliwe.
Zatem nawet wykazanie przez kontrahenta, który spowodował stratę, że również jakieś inne przyczyny mogły – choć nie musiały – przyczynić się do jej powstania, nie może zwolnić go od odpowiedzialności.