To powód ma obowiązek wskazania dobrego adresu i na jego podstawie ustalenia sądu właściwego. Nawet jeżeli pozwany zmienił dane i go o tym nie poinformował.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który złożył przeciwko swojemu dłużnikowi pozew o zapłatę. Powód skierował pismo z żądaniami do jednostki w Tarnobrzegu. Ta uznała swoją niewłaściwości i przekazała sprawę do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Argumentowano, że inicjujący sprawę powód nie uzasadnił wyboru tej, a nie innej jednostki dlatego w sprawie należało skorzystać z zasady zgodnie z którą sądem właściwym jest sąd wskazany dla miejsca zamieszkania pozwanego, zgodnie z art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r. , poz. 121 z zm.).

Niezadowolony z niniejszego postanowienia powód zaskarżył je. Twierdząc, że sprawa powinna zostać rozpatrzona przez sąd w Tarnobrzegu. Tłumaczył, że to jest jedyne właściwe miejsce. Wyjaśnił, że nie uzasadniał tego twierdzenia, gdyż z informacji które posiadał to jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Niestety okazało się, że posiadane przez niego dane są nieaktualne. W takim razie obwiniał pozwanego o nieprzekazanie mu aktualnych danych kontaktowych.

Reklama

„Pozew jako pierwsze pismo w sprawie, powinien zgodnie z art. 126 § 2 k.p.c. w zw. z art. 187 k.p.c. zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron” – zauważył sąd. „Definicję legalną miejsca zamieszkania osoby fizycznej określa art. 25 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz.121). Zgodnie z tym przepisem miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Użycie w tym przepisie przez ustawodawcę zwrotu „przebywa” w trybie teraźniejszym a nie przeszłym lub przyszłym oznacza, iż chodzi o obecne a nie przeszłe, czy przyszłe miejsce zamieszkania danej osoby. Natomiast adresem jest miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, siedziba instytucji, czyli dokładne dane co do ulicy w danej miejscowości i numeru domu lub mieszkania. W konsekwencji obowiązek wskazania w pozwie miejsca zamieszkania pozwanego i jego adresu dotyczy jego obecnego, aktualnego miejsca zamieszkania i adresu” – argumentowano.

A akt sprawy wynika, że pozwany w chwili złożenia pozwy nie mieszkał pod wskazanym przez powoda adresem.

„Na powodzie ciążył wymóg wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego w chwili wniesienia powództwa i ewentualnie przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość przemienną. Okoliczność iż pozwany nie poinformował powoda o zmianie swojego adresu powyższych obowiązków nie wyłącza – a tym bardziej – wbrew wywodom powoda – nie oznacza, że wniósł pozew do sądu właściwego” – zauważył sędzia.

Z uwagi na powyższe zażalenie zostało odrzucone.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt VI Gz 234/15