W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał za niezgodny z konstytucją zapis nakładający na lekarza ten obowiązek. W dodatku Trybunał nie odroczył terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu. W związku z tym, z dniem wejścia w życie orzeczenia w polskim porządku prawnym nie będzie podmiotu, który byłby zobowiązany do wskazania takiemu pacjentowi innego lekarza. Zdaniem Rzecznika, taka sytuacja narusza gwarancje zawarte w artykule 68 ustępach 1 i 2 Konstytucji RP.

Już w lipcu 2014 roku poprzedni Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwracała uwagę, że konieczna byłaby nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegająca na przeniesieniu obowiązku informowania o możliwości uzyskania świadczenia z lekarza na podmioty instytucjonalne wykonujące działalność leczniczą.