Zgrupowanie na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych – to nowa definicja zgromadzenia zawarta w uchwalonym właśnie przez Sejm prawie o zgromadzeniach.
Akt ma na nowo kompleksowo uregulować zasady i tryb organizowania oraz odbywania demonstracji – z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych i międzynarodowych. Obowiązujące dziś przepisy – o czym świadczy m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku (K 44/12) – nie czynią im bowiem zadość.
Nowa ustawa wprowadza podział na zgromadzenia zgłaszane:
¦ w trybie zwykłym (organ gminy o zamiarze jego zorganizowania będzie musiał zostać poinformowany nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed jego planowaną datą),
¦ uproszczonym (zawiadomienie o zamiarze zorganizowania takiego zgromadzenia nie będzie mogło wpłynąć później niż na dwa dni przed jego planowaną datą),
¦ spontaniczne (niewymagające uprzedniego zgłoszenia).
Uregulowanie tych ostatnich, odbywających się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, było szczególnie istotne ze względu na orzecznictwo sądu konstytucyjnego, które wymogło na ustawodawcy zmiany w tym zakresie.
Ustawa tworzy także nową procedurę odwoławczą od zakazu zwykłych zgromadzeń. Została ona ukształtowana na podobieństwo trybu wyborczego. Organizatorowi przysługiwać ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji organu gminy do sądu okręgowego. Sąd rozpatrywałby je w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta