Do północy w piątek można jeszcze składać zgłoszenia do Krajowej Rady Prokuratury w konkursie na następcę Andrzeja Seremeta. Zgłoszenia należy wnosić osobiście (w przeciwieństwie do procedury przyjętej w Krajowej Radzie Sądownictwa, która dopuszczała drogę pocztową). Z nieoficjalnych informacji wynika, że jak dotąd do KRP nie zgłosił się żaden kandydat.
Szukając szefa prokuratury...
Zgodnie z regulaminem konkursu prowadzonego przez radę, po przyjęciu zgłoszenia spełniającego wymagania formalne jej przewodniczący zwróci się o niezwłoczne nadesłanie akt osobowych uczestnika. Po ich sprawdzeniu (pod kątem spełniania wymogów ustawowych) lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej KRP w porządku alfabetycznym.
Wybór kandydata na stanowisko prokuratora generalnego nastąpi na posiedzeniu plenarnym planowanym od 12 do 16 października. Będzie ono jawne w części obejmującej prezentację uczestników postępowania, ich wysłuchanie, pytania członków rady oraz ogłoszenie przez jej przewodniczącego uchwały o przedstawieniu prezydentowi kandydata na stanowisko pg. Prezydent dokona wyboru szefa prokuratury spośród dwóch kandydatów przedstawionych mu przez KRS i KRP.
Do konkursu na to stanowisko przed Krajową Radą Sądownictwa zgłosili się sami prokuratorzy: Robert Hernand (zastępca prokuratora generalnego), Krzysztof Karsznicki (prokurator Prokuratury Generalnej w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej), Dariusz Korneluk (prokurator apelacyjny w Warszawie) i Krzysztof Wójcik – (prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie pełniący funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Pracy i Wizytacji Prokuratury Generalnej). Wysłuchanie publiczne kandydatów przed KRS odbędzie się 5-9 października.
...oraz przewodniczącego rady
Rada rozpoczyna swe najbliższe posiedzenie w poniedziałek i ma ono potrwać do środy. Wszystko wskazuje na to, że w tym czasie będzie musiała wybrać ze swego grona nowego przewodniczącego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miejsce Edwarda Zalewskiego, dotychczasowego szefa KRP, który reprezentował prezydenta Bronisława Komorowskiego, ma zająć Dariusz Barski powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Jak informuje jednak prokurator Andrzej Kaucz, sekretarz KRP, do wczoraj do godz. 15 nie wpłynęło żadne pismo z kancelarii prezydenta: ani odwołujące jego przedstawiciela w Radzie, ani dotyczące mianowania jego następcy.
Aby dokonać ewentualnego wyboru nowego przewodniczącego, rada musiałaby zmienić przyjęty już porządek obrad. Wybór przewodniczącego przeprowadza się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, w każdym kolejnym wyklucza się tego, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.