Zasady ich funkcjonowania zmienią się z początkiem 2016 r. Mimo że obecny regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 925) obowiązuje dopiero od dwóch miesięcy (wszedł w życie 8 lipca), to już niedługo utraci moc obowiązującą.
Wszystko przez wchodzącą w życie 1 stycznia 2016 r. nowelę prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1224), która wprowadza instytucję asesora sądowego.
Aktem tym zmieniany jest m.in. art. 41 par. 1 u.s.p., który zawiera delegację do wydania przez ministra sprawiedliwości rozporządzenia – regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Tymczasem, jak stanowi par. 32 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. nr 100, poz. 908), gdy zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego, taki akt traci moc z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.