Wprowadziłem komornika w błąd w czasie, kiedy zajmował rzeczy z magazynu teścia, który prowadzi działalność gospodarczą. Gdy komornik dowiedział się o tym, nałożył na mnie 500 zł grzywny. Czy mogę się odwołać od decyzji urzędnika – pyta pan Janusz z Kielc
Na postanowienie o wymierzeniu grzywny przez komornika ukarany może wnieść skargę do sądu. Należy jednak pamiętać, że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień czy informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji lub celowe przekazanie fałszywych informacji (np. w celu uchronienia majątku przez zajęciem) osoba odpowiedzialna może zostać ukarana przez komornika grzywną w wysokości do 2 tys. zł. Skargę na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną rozstrzyga sąd po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa dłużnika, wierzyciela oraz osobę ukaraną. Sąd o rozprawie zawiadamia prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Podstawa prawna
Art. 762 par. 1 i art. 768 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).