Obywatel poprosił prokuraturę rejonową o ujawnienie wykazu spraw zarejestrowanych w repertoriach „Ds.” (karne) i „Ko” (pozakarne) prowadzonych w systemie SIP Libra, w których zostało wpisane jego imię i nazwisko. System ten funkcjonuje wewnątrz prokuratury, a dane dotyczyły lat 2007–2013.
Prokurator rejonowy uznał, że w tym przypadku chodzi o udzielenie przetworzonej informacji publicznej, i wezwał obywatela do wykazania szczególnego interesu publicznego, który jest warunkiem niezbędnym do realizacji wniosku. Wnioskodawca nie odpowiedział, więc szef rejonówki wydał decyzję umarzającą postępowanie. Obywatel odwołał się od tej decyzji. Tłumaczył, że domaga się tych informacji, bo w aktach toczących się przeciwko niemu spraw pojawiają się wzmianki o innych postępowaniach, w związku z którymi wpisano go do systemu SIP, inwigilowano go i dokonywano czynności operacyjnych. Prokurator okręgowy podtrzymał w mocy decyzję szefa rejonówki, więc wnioskujący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
WSA uwzględnił skargę. Uznał, że obie decyzje prokuratury są niezgodne z prawem i nadają się do uchylenia. W ocenie sędziów brak przesłanek do udzielenia informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, skutkuje zawsze wydaniem decyzji merytorycznej, nie zaś o charakterze formalnym, w postaci np. umorzenia postępowania.
Postępowanie o udostępnienie informacji publicznej powinno skutkować przekazaniem informacji zgodnie z wnioskiem (w formie czynności materialno-technicznej), wydaniem decyzji o odmowie udostępnienia informacji albo ewentualnie zawiadomieniem wnioskodawcy, że żądana informacja nie może być udzielona w sposób lub w formie określonej we wniosku.
Zdaniem WSA obie prokuratury nie wykazały, że informacje, których żąda skarżący, to informacje przetworzone. Tymczasem rolą organu jest ustalenie, jaki charakter ma żądana przez skarżącego informacja, w szczególności czy jest to informacja przetworzona, czy tylko przekształcona. System SIP Libra swoim działaniem obejmuje najważniejsze obszary pracy prokuratur rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w zakresie biurowości oraz prowadzenia repertoriów i rejestrów elektronicznych. System ten zawiera m.in. repertoria, wokandy czy akta. Dlatego zdaniem WSA żądanie skarżącego nie wydaje się żądaniem, którego realizacja wymaga znacznego wysiłku ze strony dysponenta informacji.
Informacją przetworzoną jest informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków. Prokuratorzy, rozpatrując sprawy, muszą ustalić, czy rzeczywiście chodzi o informację o tym charakterze. Jeśli tak uznają, a obywatel nie wskaże interesu publicznego przemawiającego za wydaniem takiej informacji, to powinni wydać decyzję odmowną.
Sąd zwrócił też uwagę, że prokuratury powinny rozważyć, czy wniosek skarżącego nie miał charakteru wniosku strony postępowania, co do którego zastosowanie będą miały inne przepisy – kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 89, poz. 555 ze zm.).
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 125/14.