Przepis ten przewiduje, że osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, mogłaby się zwrócić do sądu opiekuńczego o zezwolenie na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej oraz o ustanowienie kuratora, przy pomocy którego miałaby tę działalność wykonywać. KRS w opinii na temat projektu zwraca jednak uwagę na to, że orzeczenie zezwalające na prowadzenie firmy byłoby orzeczeniem zbyt ogólnym, niepozwalającym w istocie na określenie jego przedmiotu. Sędziowie przypominają, że w obecnym stanie prawnym sądy mogą zezwalać osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych na dokonywanie przez nie ściśle określonych czynności prawnych. I – zdaniem rady – nowe regulacje nie powinny tego zmieniać.
Jednocześnie KRS zaznacza, że projektowany art. 16 ust. 2 nie określa materialno-prawnych przesłanek orzekania przez sąd o zezwoleniu na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu