Obywatel poprosił prezesa sądu rejonowego o ujawnienie dokumentacji pokontrolnej dotyczącej referatu oraz arkuszy ocen sędziego G.W. Powołał się na ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm. dalej: u.d.i.p.). Chciał się dowiedzieć, czy w ostatnich sześciu latach na sędziego były wnoszone skargi i czy stosowano wobec niego środki dyscyplinarne. Poprosił także o wskazanie przypadków naruszenia dyscypliny, które nie zostały objęte formalnymi działaniami, np. z powodu przedawnienia.

Prezes sądu rejonowego wydał jednak decyzję odmowną. Uznał co prawda, że informacja o przyjmowaniu i nadawaniu biegu skargom na orzeczników jest działalnością mającą charakter sprawy publicznej i mieści się w pojęciu informacji publicznej, jednak stanowi informację przetworzoną. Wymaga bowiem dokonania analizy ewidencji akt spraw i systemów informatycznych, akt osobowych oraz dokumentacji administracyjnej sądu. Wnioskodawca nie wykazał natomiast wymaganej w takim przypadku przesłanki szczególnej istotności żądanej informacji dla interesu publicznego.
Obywatel odwołał się od tego rozstrzygnięcia. Dowodził, że żądane dokumenty nie wymagają przetworzenia, a zwykłe sięganie do informacji źródłowych nie jest przetworzeniem. Z ostrożności procesowej odwołał się jednak do przesłanki interesu publicznego, wskazując, że jego intencją jest walka o przejrzystość w wymiarze sprawiedliwości.
Prezes sądu okręgowego utrzymał w mocy decyzję I instancji. Tłumaczył, że informacje dotyczące oceny pracy i realizacji indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego nie mogą być udostępnione, bo podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, chyba że sędzia, którego dotyczą, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie (art. 106f ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133). W pozostałym zakresie również uznał, że chodzi o informację przetworzoną.
Wnioskodawca zaskarżył rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przekonywał, że art. 106f u.s.p., który nakłada na żądaną informację klauzulę tajności, narusza art. 61 Konstytucji RP. Taka regulacja podważa zaufanie obywateli do władzy sądowniczej, która ukrywa dokumenty kontrolne. I WSA uwzględnił skargę. Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że żądanie dokumentacji pokontrolnej dotyczącej referatu sędziego oraz informacji o skargach „na orzekanie przez sędziego” i zastosowanych środków dyscyplinarnych dotyczy informacji publicznej. Sędzia jest bowiem funkcjonariuszem publicznym, a zatem informacja dotycząca wykonywania przez niego urzędu mieści się w katalogu określonym w art. 6 ust. 1 u.d.i.p.
Prezes sądu rejonowego nie wykazał też zdaniem WSA w sposób dostateczny, że żądana informacja jest informacją przetworzoną. WSA decyzje obu instancji uchylił jako wadliwe. SR będzie więc musiał ponownie rozpatrzyć wniosek obywatela.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie, 30 kwietnia 2015 r., II SA/Wa 43/15 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia