Przesłałem prośbę o udostępnienie pewnych danych publicznych. Niestety, pytanie zadałem urzędowi, który nie dysponuje interesującymi mnie informacjami. Powiadomiono mnie o tym, zaznaczając jednocześnie, że jeśli chcę uzyskać wskazane dane, to powinienem samodzielnie skierować pytanie do właściwego urzędu. Czy takie działanie urzędników było uprawnione? Sądziłem, że urząd, który nie jest kompetentny do rozpatrzenia określonego wniosku, powinien przekazać pismo do jednostki odpowiedzialnej za załatwianie danej kategorii spraw – pisze pan Mirosław.
Generalnie rzecz biorąc, jeśli urząd otrzyma podanie, do którego załatwienia nie jest właściwy, niezwłocznie przekazuje je do organu kompetentnego, jednocześnie informując o tym zainteresowanego. Dzięki temu obywatel nie musi wielokrotnie wysyłać tego samego podania do różnych podmiotów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na podstawie informacji w piśmie niewłaściwy organ nie potrafi ustalić, komu powinien je przekazać. Wtedy zwraca je wnoszącemu. Zasada odnosi się do postępowań administracyjnych, a więc głównego sposobu załatwiania spraw urzędowych.
Kwestia jest bardziej skomplikowana w odniesieniu do problematyki udostępniania informacji publicznej. Otóż organ jest niewłaściwy w sprawie, gdy nie dysponuje interesującą obywatela informacją publiczną. To logiczne, bo jakże miałby udostępnić określone dane, jeśli nie jest w ich posiadaniu? Jednakże w takiej sytuacji wcale nie prześle z własnej inicjatywy wniosku właściwemu, gdyż opisana wyżej zasada przekazywania pism według właściwości nie jest stosowana w odniesieniu do spraw z zakresu informacji publicznej. W takim przypadku powinien po prostu, w drodze zwykłego pisma, poinformować o tym obywatela. Ten ostatni musi więc sam ustalić, do kogo powinien skierować pytania, by otrzymać odpowiedź. Prawidłowość takiego schematu działania wielokrotnie potwierdzało sądownictwo administracyjne (np. wyrok WSA w Warszawie z 22 października 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 945/10). Wobec tego reakcja urzędników na pismo pana Mirosława była właściwa.
Ponieważ wspomniane poinformowanie o braku właściwości danego organu w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej odbywa się w drodze zwykłego pisma, a nie decyzji administracyjnej, to co do zasady nie może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna
Art. 65–66 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).