Kodeks budowlany nie powinien zawierać przepisu, który umożliwia wybór sposobu realizacji inwestycji celu publicznego – twierdzi Rządowe Centrum Legislacji w uwagach wniesionych do projektu mającego na nowo uregulować polski proces inwestycyjny. Przekonuje, że kodeks budowlany to nie miejsce na zmianę reguł zapisanych w specustawach.
Chodzi o projektowane brzmienie art. 17. Przewiduje się w nim dwie drogi dla inwestycji celu publicznego: opieranie ich na zasadach określonych w kodeksie, przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach o gospodarce nieruchomościami albo określonych w przepisach odrębnych dotyczących realizacji konkretnego rodzaju przedsięwzięcia (np. specustawa drogowa). Wybór kodeks pozostawia inwestorowi.
Zdaniem Rządowego Centrum Legislacji nie jest jasne, dlaczego komisja kodyfikacyjna zdecydowała się na takie rozwiązanie. Zwłaszcza że kłóci się ono z zasadami techniki prawodawczej: wprowadza pośrednie zmiany w przepisach odrębnych, regulujących tryb realizacji inwestycji publicznych. Zasady techniki prawodawczej (Dz.U. z 2002 r. nr 100, poz. 908) w par. 86 zabraniają wprowadzania zmian dorozumianych. Zdaniem RCL przepis dający swobodę wyboru trybu prowadzenia inwestycji powinien zostać wykreślony. Jeśli ta dowolność miałaby się znaleźć, to raczej w poszczególnych specustawach – przekonują legislatorzy.