Sędziowie sprawdzają jedynie, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, i czy umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło z powodu jego bezskuteczności

O sposobie działania polskich sądów przypomniał skład rozpatrujący sprawę jednego z dłużników. Mężczyzna postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie z kwietnia tego roku został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w oparciu o art. 55 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 poz. 1203 z zm. – dalej KRS). Ponieważ nie zgodził się z taką decyzją złożył apelację. Twierdził, że zastosowana została zła podstawa prawna, a także wskazywał błędy w ustaleniach faktycznych.

Apelacja nie została uwzględniona. Sąd Okręgowy w Koszalinie przypomniał, że wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych dokonywany jest bez kontroli postępowania komorniczego. W przedmiotowej sprawie prawidłowo sprawdzono czy dłużnik wpisany jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Resztę czynności dokonano na podstawie prawomocnego postanowienia komorniczego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji.

Nie stwierdzono żadnych błędów w działaniach sądu pierwszej instancji. Na podstawie art. 55 ustawy o KRS wpis do rejestru dokonywany jest z urzędu, gdy do organu trafi informacja o tym, że umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Tak było w analizowanym przypadku.

Z uwagi na budowę wskazanego przepisu „w postępowaniu rejestrowym nie jest dopuszczalne dokonywanie merytorycznej oceny proceduralnej prawidłowości przeprowadzonej egzekucji i poszczególnych czynności podejmowanych w jej toku”.

Taką interpretację przyjął też Sąd Najwyższy (postanowienie z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. akt: OSNC 2004/4/67). Uznał, że „przyczyny niewypłacalności mogą być różne, jednakże nie podlegają one badaniu w postępowaniu o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych”. Zdaniem SN takie stanowisko spowodowane jest treścią przepisu oraz charakterem postępowania rejestrowego.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie, sygn. akt VI Ga 84/15