Za ustawą - z poprawkami - glosowało 51 senatorów, 26 było przeciw; 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.

W myśl ustawy nazwa RODK-ów zostaje zmieniona na opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów; zmieniło się także ich umiejscowienie. Zespoły mają być częścią sądów okręgowych, na wzór kuratorów, a nie - jak dotąd - organami pomocniczymi.

W ustawie zapisano, że zadaniem zespołów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratury, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu prowadzić mają także mediacje, wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

W skład zespołów mają wchodzić specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Specjaliści - zgodnie z regulacją - mają być niezależni w wykonywaniu swoich czynności i prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń w tym zakresie. Równocześni będą zobowiązani wykonywać czynności z najwyższą starannością, bezstronnie i terminowo dochowując tajemnicy i podnosząc kwalifikacje.