Sejm przyjął nowelizację kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych sposobów rozwiązywania sporów. Dziś spory kończone w sposób polubowny nie stanowią nawet jednego procenta wszystkich spraw cywilnych. Tymczasem średnio w Europie mediacja jest o 740 proc. szybsza i 267 proc. tańsza niż prowadzenie procesu sądowego.
Uchwalona w piątek ustawa przewiduje wiele zachęt do korzystania z mediacji w sprawach cywilnych. Przede wszystkim wprowadzony zostanie obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Jeśli powód nie próbował porozumieć się z wierzycielem przed wejściem na ścieżkę sądową, będzie musiał wytłumaczyć, jakie były tego przyczyny.
Reklama

Reklama
Sędziowie będą musieli ocenić, czy sprawa, w której mają rozstrzygać, może zostać rozwiązana przez mediację. Co więcej, w odróżnieniu od obecnie obowiązujących uregulowań sąd będzie mógł skierować sprawę do mediacji wielokrotnie i to na każdym etapie postępowania.
Organizacje pozarządowe oraz uczelnie będą mogły prowadzić listy mediatorów, które mają być przekazywane prezesom poszczególnych sądów okręgowych. Będą one publikowane w internecie.
Wydatki na mediatora zostaną zaliczone do kosztów sądowych, dzięki czemu osoby w trudnej sytuacji materialnej będą mogły być zwolnione z kosztów mediacji. To nie wszystko. Wniosek o zatwierdzenie mediacji ma być zwolniony z opłaty sądowej, a jeżeli do ugody dojdzie przed rozprawą, strony otrzymają zwrot opłaty.
Ustawa przewiduje też zachęty do szerszego korzystania z sądów arbitrażowych. Termin na wniesienie skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego ma zostać skrócony z trzech do dwóch miesięcy. Ustawa, która ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku, została przekazana do Senatu.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm