Dane o kontroli operacyjnej, realizowanej przez ABW, podlegają szczególnej ochronie – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Obywatel poprosił prokuratora generalnego o informację o tym, ile razy szef ABW kierował do sądu wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej w stosunku do pytającego (i jego kancelarii). Chciał też uzyskać kopie tych wniosków i wydanych postanowień. Domagał się także udostępnienia informacji o przypadkach niecierpiących zwłoki, w których szef ABW w odniesieniu do niego lub jego kancelarii zarządził kontrolę operacyjną w trybie art. 27 ust. 3 ustawy o ABW (Dz.U. z 2010 r. nr 29, poz. 154 ze zm.).
PG uznał jednak, że żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej. Wnioskodawca wniósł więc skargę na bezczynność prokuratora generalnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a w maju 2014 r. sąd przyznał mu rację i zobowiązał PG do rozpoznania wniosku (sygn. akt II SAB/Wa 215/14).
Szef prokuratury wydał tym razem decyzję o tym, że choć dane są informacją publiczną, to jednak nie podlegają ujawnieniu. Prawo do informacji publicznej podlega bowiem ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.782). A zdaniem PG czynności operacyjno-rozpoznawcze są czynnościami niejawnymi, bo tak stanowi art. 27 ust. 6 ustawy o ABW. Dlatego wszystkie dane związane z tego typu czynnościami pozostają niejawne.
Prokurator generalny wskazał także, że co roku przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną roczną informację o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (nakazuje to art. 10ea ust. 1 ustawy o prokuraturze – t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 ze zm.). Oznacza to, że uzyskanie dostępu do tych danych na innej podstawie nie jest możliwe.
Wnioskodawca złożył na tę decyzję skargę do WSA w Warszawie. Tym razem jednak sąd przyznał rację prokuratorowi generalnemu. Również w jego ocenie informacje, które chciał uzyskać wnioskodawca, choć mają status informacji publicznej, nie podlegają udostępnieniu.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może bowiem naruszać innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji. I inaczej reguluje te zasady nie tylko ustawa o prokuraturze. Także ustawa o ABW przewiduje szczególną procedurę udostępnienia takich danych.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zgodnie z jej art. 35 ust. 1 – zapewnia ochronę środków, form i metod realizowanych zadań oraz zgromadzonych informacji.
Oznacza to, zdaniem WSA, że kontrola operacyjna, jako jedna z form zadań realizowanych przez ABW, podlega ochronie wymienionej w tym przepisie. Zasady zaś udzielania informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych określa art. 39 ustawy o ABW. Na mocy tego przepisu szef agencji może udzielić zezwolenia na udostępnienie informacji, ale wyłącznie w związku z prowadzonym postępowaniem i tylko sądowi oraz prokuraturze.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1966/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia