Policjant uczestniczył w zakrapianej imprezie imieninowej innego funkcjonariusza. Odbyła się ona na terenie komisariatu. Policjanci byli już poza służbą. Zdjęcia z imprezy zostały zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Sytuacja ta wywołała wiele kontrowersji. Jaką sankcję mogą ponieść funkcjonariusze?
Policjantom grożą przede wszystkim sankcje dyscyplinarne. Wskazane okoliczności świadczą o naruszeniu przez funkcjonariuszy kodeksu etyki tej grupy zawodowej, który w par. 23 mówi, że policjant powinien dbać o społeczny wizerunek policji jako formacji i podejmować działania służące budowaniu zaufania do niej.
Reklama
Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 10 lutego 2015 r. (sygn. akt III SA/Łd 1038/14) wydanym w podobnym stanie faktycznym, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich na terenie komisariatu naraża dobre imię i wizerunek społeczny policji, gdyż dostęp obywateli do niego jest powszechny i nieograniczony.

Reklama
Łódzki sąd administracyjny podkreślił, że pomieszczenia służbowe komisariatu nie są przeznaczone do tego typu spotkań. To, że ono się tam odbyło, oznacza jego bezpośredni związek ze służbą, nawet jeżeli uczestniczący w nim policjanci nie pełnili w tym czasie obowiązków. Funkcjonariusz jest bowiem zobowiązany także poza godzinami służby postępować w sposób, który nie budzi wątpliwości co do jego kwalifikacji etycznych. Policjant powinien się zachowywać godnie nie tylko w czasie wykonywania czynności służbowych, ale także w życiu prywatnym. Jest to jeden z jego podstawowych obowiązków.
Policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Tak wynika z art. 132 ust. 1 ustawy o policji (dalej: u.p.). Kary, które mogą być wymierzone funkcjonariuszowi, to:
● nagana,
● zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania,
● ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku,
● przeniesienie na niższe stanowisko służbowe,
● obniżenie stopnia,
● wydalenie ze służby.
Przedstawiona gradacja kar jest swego rodzaju stopniowaniem środków, jakie mogą być zastosowane w konkretnej sprawie. Pragmatyka nie określa jednak, jakiemu przewinieniu służbowemu odpowiada każda z nich. W postępowaniu dyscyplinarnym dobór kary adekwatnej do przewinienia należy do sfery uznania organów dyscyplinarnych.
Zgodnie z art. 134h ust. 1 u.p. wymierzona kara powinna być współmierna do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia. W szczególności powinna uwzględniać: okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego skutki, w tym następstwa dla służby, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków, pobudki działania, zachowanie obwinionego przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego popełnieniu oraz dotychczasowy przebieg służby. Należy również wskazać, że w myśl art. 134h ust. 2 pkt 3 u.p. naruszenie dobrego imienia policji stanowi bezwzględną przesłankę wpływającą na zaostrzenie wymiaru kary.
Podstawa prawna
Art. 132 ust. 1, art. 134, art. 134h ust. 1, art. 134h ust. 2 pkt 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 529).
Par. 23 załącznika do zarządzenia nr 805 komendanta głównego policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” (Dz.Urz. KGP z 2004 r. nr 1, poz. 4).