Jestem właścicielem sklepu monopolowego. Pracownik sprzedał nieletniemu piwo. Wójt wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu, także zezwolenia na obrót napojami zawierającymi powyżej 18 proc. alkoholu. Czy w tej sytuacji burmistrz mógł mi cofnąć wszystkie zezwolenia?
Ekspert radzi
Tak. Sprzedaż alkoholu osobie nieletniej jest okolicznością, która uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż wszystkich rodzajów napojów alkoholowych. Z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: u.o.w.w.) wyraźnie wynika zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18. Z kolei art. 18 ust. 10 u.o.w.w. stanowi, że zezwolenie na sprzedaż alkoholu organ zezwalający cofa w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży.
Przepis ten zobowiązuje więc organ do cofnięcia zezwoleń na wszystkie rodzaje napojów alkoholowych w nim wymienionych. Nakaz ten wynika wprost z art. 18 ust. 10 u.o.w.w., odwołuje się on bowiem do zezwolenia, które wydaje się oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Stanowisko to potwierdza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2007 r. (sygn. akt II GPS 2/07). NSA stwierdził, że w razie nieprzestrzegania określonych w u.o.w.w. warunków sprzedaży (art. 18 ust. 10 pkt 2) objętych zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa (art. 18 ust. 3 pkt 1) organ zezwalający cofa wszystkie zezwolenia udzielone temu samemu podmiotowi na sprzedaż w tym samym miejscu.
W innym orzeczeniu NSA wskazał, że istotą powyższej regulacji jest dążenie do wyeliminowania z obrotu napojami alkoholowymi przedsiębiorcy, który dopuścił się naruszenia warunków i zasad ich sprzedaży (wyrok z 7 listopada 2008 r., sygn. akt II GSK 457/08). Zdaniem NSA cofnięcie zezwolenia jest rodzajem sankcji stanowiącej konsekwencję naruszenia ustawowych wymagań. Dlatego przepisy ustawy należy tak interpretować, by zostało zapewnione osiągnięcie wszystkich jej celów, a więc nie tylko spowodowanie dolegliwości dla naruszającego prawo, ale również ochrona (w tym prewencyjną) wartości i dóbr, w które godziło naruszenie warunków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych. NSA podkreślił, że przedsiębiorca, który sprzedawał piwo osobom nieletnim, nie daje rękojmi, iż nie będzie tak postępował w tym samym punkcie sprzedaży z innymi napojami alkoholowymi.
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 10 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).