Dwa kompleksy przepisów
Mam tu na myśli konsekwencje podziału wejścia w życie reformy na dwa sposoby, dokonanego w noweli z 2013 roku. Kompleks kontradyktoryjny, a zatem całość rozwiązań związanych z postępowaniem dowodowym i odwoławczym, w zakresie trybu i formy, uruchamia się wraz z wejściem sprawy na nowy etap postępowania (zwłaszcza zainicjowania postępowania sądowego). Rozstrzyga o tym zarówno art. 32 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym postępowanie wszczęte lub prowadzone przed dniem wejścia w życie noweli jest prowadzone na danym etapie postępowania (przygotowawczego lub sądowego) nadal w dotychczasowej formie lub trybie. Maja? też do niego zastosowanie przepisy szczególne dotyczące tej formy lub trybu postępowania w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem kilku przepisów o procedurze przyspieszonej. Jednocześnie art. 36 noweli zawiera wyraźne wyłączenia stosowania ustawy nowej w odniesieniu do konkretnych reguł związanych z postępowaniem dowodowym w postępowaniu rozpoznawczym i związanymi z jego efektami dalszymi etapami postępowania karnego w fazie jurysdykcyjnej.