Wdraża ona do polskiego prawa przepisy unijnych dyrektyw o ochronie międzynarodowej. Określają one wspólne normy udzielania pomocy cudzoziemcom, w tym m.in. sposób ubiegania się o azyl. Nowelizacja ma na celu usprawnienie i przyspieszenie tej procedury.

Cudzoziemcy będą mieli zapewniony na przejściach granicznych w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców dostęp do informacji o możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zgodnie z nowelizacją podanie o jej przyznanie będzie można składać w siedzibach wszystkich oddziałów i placówek Straży Granicznej. Obcokrajowiec będzie też mógł wnieść je w imieniu osób towarzyszących mu i zależnych od niego ze względów ekonomicznych, zdrowotnych lub na wiek (np. małżonka czy dzieci).
Reklama
Nowelizacja nakłada również na Straż Graniczną dodatkowe obowiązki. Przykładowo obowiązek informowania cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o trybie i zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, podmiotach ją świadczących i adresie ośrodka recepcyjnego. Zakłada też, że nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała cudzoziemcowi ubiegającemu się o ochronę międzynarodową i pozbawianemu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Senatu