W czwartkowym głosowaniu nowelizację, przygotowaną przez senatorów w ramach wypełniania luk prawnych wynikłych z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, poparło 415 posłów, jeden był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do izby wyższej.

Na problem niekonstytucyjności odrzucania ze względów formalnych, bez wcześniejszego wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwrócił uwagę w sierpniu zeszłego roku Trybunał Konstytucyjny. Po tym wyroku Senat przygotował projekt nowelizacji.

TK rozpatrywał przepis Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym następuje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej formalnego wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Trybunał wskazał, że obecnie niespełnienie tych formalnych wymogów prowadzi do odrzucenia skargi kasacyjnej i oznacza nieodwracalne pozbawienie strony skarżącej możliwości rozpoznania jej sprawy przez NSA. Natomiast zgodnie z przepisami skarga kasacyjna musi być przygotowana przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego - adwokata lub radcę prawnego.

Reklama

"Zakazane jest zastawianie prawnych +pułapek+ na obywatela. Tymczasem ustawodawca z jednej strony objął skargę kasacyjną przymusem adwokacko-radcowskim, czyli wymusił na stronie postępowania działanie w zaufaniu do zawodowych umiejętności pełnomocnika i ponoszenie kosztów jego ustanowienia, z drugiej jednak - obciążył ową stronę wszystkimi nieodwracalnymi konsekwencjami błędu popełnionego przez owego pełnomocnika" - wskazano w komunikacie TK po wtorkowym wyroku.

Jak dodał TK, obowiązek odrzucenia skargi kasacyjnej z powodu błędów formalnych stanowi ograniczenie dostępu do sądu drugiej instancji. "W imię szybkości postępowania sądowego nie można poświęcać ochrony praw podmiotowych jednostek, a przymus adwokacki nie może usprawiedliwiać automatycznego odrzucania środków zaskarżenia" - zaznaczył TK.

Z tych powodów uchwalono nowelizację, w myśl której jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań formalnych, sąd ma wezwać autora kasacji do usunięcia braków - na co ma on 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi. Zapisano też, że do skarg kasacyjnych wniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się już nowe przepisy.