Prokurator generalny zaprzecza tezom, że jednostki nie są przygotowane do wysyłania aktów oskarżenia wraz z informacją o stanie majątkowym oskarżonego
1 lipca weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w tej sprawie (Dz.U. z 2015 r. poz. 857) przewidujące, że oskarżyciele uzyskają potrzebne informacje z systemów Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez PG (początkowo miał ją dostarczyć MS). PG przygotował więc specjalny moduł „Deklaracje” w ramach funkcjonującego w prokuraturach systemu SIP – wynika z odpowiedzi Andrzeja Seremeta na raport Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
Reklama

Reklama
Aby korzystać z systemu i pozyskiwać dane o stanie majątkowym oskarżonych, potrzebne są upoważnienia nadane przez prokuratora generalnego. Aby je uzyskać, jednostki muszą wystąpić o nadanie uprawnień wyznaczonym osobom do modułu. Dopiero z chwilą wprowadzenia uprawnień do systemu konkretne osoby będą mogły sprawdzać informacje w systemie teleinformatycznym ministra finansów.
PG przypomina, że w razie awarii systemu zgodnie z rozporządzeniem MS prokuratorzy będą mogli pozyskiwać dane od naczelników urzędów skarbowych za pomocą skrzynek ePUAP (każda prokuratura ma je od zeszłego roku).
Andrzej Seremet wyjaśnia też związkowcom, że podjął szereg czynności, aby minister sprawiedliwości dokonał zmian w regulaminie prokuratur. Zabiegał także o wsparcie prokuratorów w nowym modelu postępowania karnego z asystentami i analitykami kryminalnymi. Opracowano w tym celu w PG projekt „Analiza śledcza”. Jednak „...decyzje dotyczące możliwości zatrudnienia i właściwego przeszkolenia kolejnych asystentów i analityków pozostają zasadniczo poza kompetencjami prokuratora generalnego”.
PG przypomina także, że podpisał już zarządzenie dotyczące organizacji pracy sekretariatów i prowadzone są już szkolenia z jego zakresu.
Polemizuje również z tezą związkowców, jakoby „utknęła informatyzacja prokuratury”. Przy skromnych środkach PG w ostatnich dwóch latach wiele w tym zakresie zmieniła: rozpoczęła centralizację przetwarzania danych, poprawiła też bezpieczeństwo systemów – przekonuje Andrzej Seremet. W końcowej fazie jest również projekt bezpiecznej poczty elektronicznej umożliwiający przesyłanie danych między prokuraturami.
Zgodnie z deklaracjami prokuratury mają też uzyskać dostęp do codziennie aktualizowanej bazy informacji prawnej – z aktami prawnymi, orzeczeniami, komentarzami z piśmiennictwa. W toku jest digitalizacja akt na poziomie prokuratur okręgowych i apelacyjnych – prokuratorzy tych szczebli mają być wyposażeni w laptopy (rozstrzygnięto już przetarg na zakup ok. 1200 urządzeń). Po co? „Posiadanie przez prokuratora na sali sądowej laptopa ze zdigitalizowanymi aktami, pozwoli na uniknięcie konieczności kserowania materiałów z akt papierowych oraz przyspieszy proces dowodowy w trakcie rozprawy” – czytamy w piśmie PG.
W maju tego roku PG złożyła też wniosek konkursowy w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. W ten sposób mają być zdigitalizowane akta także na poziomie prokuratur rejonowych.