Przypomnijmy: projekt prawa działalności gospodarczej w art. 16 ust. 2 zawiera przepis stanowiący, że osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może zwrócić się do sądu opiekuńczego o zezwolenie na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej oraz ustanowienie kuratora, przy pomocy którego będzie tę działalność wykonywała. W praktyce oznaczałoby to, że biznes mogłyby prowadzić osoby częściowo ubezwłasnowolnione oraz małoletni, którzy ukończyli 13 lat.
Propozycja ta wzbudziła stanowczy sprzeciw cywilistów, w tym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, oraz przedsiębiorców. Zdaniem tych pierwszych regulacja zaproponowana przez resort gospodarki jest szczątkowa i nie uwzględnia tak istotnych kwestii jak to, jaki dokładnie zakres obowiązków i jakie możliwości miałby kurator oraz jakie byłyby jego relacje względem przedstawicieli ustawowych biznesmenów. Przedsiębiorcy narzekali z kolei, że nowe przepisy osłabią pewność obrotu gospodarczego.
Ministerstwo jeszcze kilka dni temu zapewniało, że przepis zostanie doprecyzowany. Wskazywało też, że powstanie katalog czynności, na których podjęcie będzie wymagana zgoda sądu.
Ostatecznie jednak, jak się dowiedzieliśmy w resorcie, art. 16 ust. 2 zostanie wykreślony z projektu ustawy. „To zagadnienie wymagałoby szerszych i bardziej kompleksowych uregulowań m.in w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zmiany te wykraczają poza zakres przedmiotowy prawa działalności gospodarczej” – czytamy w przesłanym nam stanowisku.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach