Zamiast tego wywiad wojskowy będzie mógł składować broń palną w specjalnych depozytach uzbrojenia. Zostanie też zobowiązany do zawiadamiania o jej utracie lub uszkodzeniu przełożonych i jednostki SWW
Obowiązek ten wprowadza rozporządzenie ministra obrony narodowej z 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. poz. 757), które dziś wchodzi w życie. Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie z 25 września 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 175, poz. 1291).
Potrzeba ponownego uregulowania tych kwestii uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy SWW wynikła w związku z wejściem w życie 5 czerwca 2013 r. ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628 ze zm.). Określiła ona na nowo katalog środków przymusu i okoliczności korzystania z nich, w tym przypadki użycia broni palnej. Przepisy te dotyczą też żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem ekwipunek funkcjonariusza podzielono na dwa rodzaje: uzbrojenie (broń i amunicję) oraz wyposażenie. Do tego ostatniego należą środki przymusu bezpośredniego, sprzęt ochrony specjalnej (np. hełmy i kamizelki), optyczny (np. lornetki, celowniki optyczne, urządzenia termo – i noktowizyjne) oraz specjalistyczny (np. pistolet czy karabinek pneumatyczny). Według poprzedniej regulacji SWW mogła się posługiwać tylko trzema ostatnimi kategoriami, natomiast obecnie w ramach środków przymusu bezpośredniego będzie mogła używać ręcznych miotaczy substancji obezwładniających (np. gazu), a także paralizatorów elektrycznych (w myśl poprzednich przepisów środki te były traktowane jako uzbrojenie). Nowością jest również to, że oprócz przechowywania broni w magazynach uzbrojenia i pomieszczeniach służbowych wprowadzono także możliwość składowania jej w depozytach uzbrojenia, które będą tworzone w jednostkach organizacyjnych SWW. Zrezygnowano natomiast z prawa do przechowywania broni przez funkcjonariuszy w ich miejscu zamieszkania. Ponadto w nowych przepisach zobowiązano ich do udziału przynajmniej raz w roku w treningu strzeleckim organizowanym przez jednostkę organizacyjną SWW właściwą w sprawach kształcenia. Wprowadzono także ważny wyjątek od zakazu udostępniania broni innym osobom, zezwalając na to w przypadku szkolenia funkcjonariuszy, co pozwoli im na zapoznawanie się z różnymi rodzajami broni bez konieczności przydzielania uzbrojenia każdemu z nich na czas trwania nauki.