Nasza spółka otrzymała pismo od syndyka z informacją o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej jednego z naszych klientów. W piśmie zawarto wezwanie do zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości w terminie miesiąca. Jakie dane powinniśmy zawrzeć w zgłoszeniu, aby spełniało ono wymogi i zostało przyjęte przez sędziego-komisarza?
Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest termin złożenia zgłoszenia wierzytelności. Jest on bowiem liczony nie od dnia otrzymania pisma od syndyka, ale od ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszenia o ogłoszeniu upadłości danego podmiotu. Należy zatem przede wszystkim sprawdzić datę opublikowania owego obwieszczenia, która w praktyce przeważnie jest wcześniejsza niż dzień otrzymania pisma od syndyka.
Zgłoszenie wierzytelności jest dokumentem wysoce sformalizowanym. Jeżeli zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, to zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom ustawowym podlega zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie zgłoszenia i załączników.
W państwa przypadku w zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące dane:
1) Nazwa firmy wierzyciela i jego siedziby;
2) Określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi – należy wskazać łączną ich wartość, a także odrębnie wysokość należności głównej (np. kwota z faktury) oraz odsetek za ostatni rok od ogłoszenia upadłości oraz pozostałych odsetek;
3) Dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
4) Kategoria, do której wierzytelność ma być zaliczona – jedna ze wskazanych w art. 342 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego; w przypadku wierzytelności klienta będzie to najczęściej kategoria IV, w której mieszczą się kwota główna oraz odsetki za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji, a także kategoria V, w której znajdują się pozostałe odsetki;
5) Informacje o zabezpieczeniach związanych z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia – jeśli ustanowiono zabezpieczenie;
6) W razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym – wskazanie przedmiotu zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; przedmiotem zabezpieczenia może być np. hipoteka;
7. Obecny stan sprawy (jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne);
8. Informacja o liczbie posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaju – w sytuacji jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki, której upadłość została ogłoszona.
Samo zgłoszenie wierzytelności należy złożyć do syndyka na piśmie w dwóch egzemplarzach.
Do pisma zgłaszający wierzytelność załącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.
Poświadczenia załączników przedsiębiorca występujący w sprawie nie może dokonać samodzielnie. Należy do zgłoszenia dołączyć oryginały dokumentów bądź skorzystać z jednej z wymienionych form ich potwierdzenia.
Podkreślenia wymaga przy tym, że radca prawny albo adwokat mogą poświadczyć dokumenty tylko wtedy, gdy występują jako pełnomocnik wierzyciela. W takim wypadku do zgłoszenia należy dołączyć również pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Samo zgłoszenie nie podlega dodatkowej opłacie sądowej.
Podstawa prawna
Art. 239, 240, 242 i 342 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233).