Druk pouczenia przekazywany osobom doświadczającym domowej agresji zawiera nieaktualne informacje. Wymaga dostosowania w związku ze zmianami, które nastąpiły m.in. w kodeksie karnym.
Na problem ten zwraca uwagę prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO). W wystąpieniu skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazuje, że zmodyfikowany powinien być wzór formularza B niebieskiej karty (NK). Jest to pouczenie, które otrzymują osoby dotknięte przemocą w rodzinie. Znajdują się w nim informacje o miejscach i instytucjach, w których może im być udzielona pomoc, a także o formach wsparcia.
Formularz wylicza też rodzaje przestępstw popełnianych względem osób bliskich, które podlegają ściganiu. To w tym fragmencie, jak podkreśla RPO, znajdują się nieaktualne w obecnym stanie prawnym informacje. Dotyczy to np. gwałtu, który według druku pouczenia jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego. Jednak sytuacja ta zmieniła się od 27 stycznia 2014 r. To wtedy bowiem weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu karnego (dalej k.k.), która spowodowała, że zainicjowanie postępowania w sprawie podejrzenia przestępstwa zgwałcenia odbywa się z urzędu, a nie z inicjatywy osoby poszkodowanej.
Kolejna kwestia, która zdaniem rzecznik wymaga poprawienia, dotyczy informacji o sposobie ścigania sprawcy przemocy, który spowodował naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia u najbliższej osoby (art. 157 k.k.). Formularz B karty wskazuje, że następuje to na podstawie wniosku złożonego przez osobę poszkodowaną. Natomiast obecnie obowiązujące brzmienie art. 157 par. 4 k.k. przewiduje, że jeżeli naruszenie narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwa dłużej niż 7 dni, to ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzoną jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą przemocy. Jak zauważa rzecznik, wspomniany przepis został zmieniony przy okazji nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 ze zm.), która obowiązuje od 1 sierpnia 2010 r. To właśnie na jej podstawie rząd wydał rozporządzenie regulujące stosowanie procedury NK i określające nowe wzory jej druków.
RPO w swoim wystąpieniu pyta więc Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, czy zostały już podjęte lub czy będą zainicjowane prace nad zmianą przepisów, których celem będzie dostosowanie wzoru formularza B do obecnie obowiązujących regulacji k.k.