Zdarzają się sytuacje, gdy w spółce z o.o. konieczne są zmiany organizacyjne. Często najlepszym wyjściem jest jej podział przez przeniesienie części majątku na inną, już istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Jakie są skutki takich zmian?
Zacznijmy od omówienia pierwszego przypadku, w którym dochodzi do przeniesienia części majątku dzielonej spółki z o.o. na inną, już istniejącą spółkę. Otóż tego rodzaju wydzielenie następuje w dniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).
Tak samo jest – jeśli chodzi o zaistnienie skutków prawnych – w drugim przypadku, czyli podziału dotychczasowej spółki z o.o. przez przeniesienie części jej majątku na nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie). Mianowicie wydzielenie nowej spółki również następuje w dniu jej wpisu do KRS.
Następstwem tych zmian jest to, że spółki przejmujące lub nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem wydzielenia majątku w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą już istniejącą lub nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem majątku przechodzą z dniem wydzielenia – w szczególności – zezwolenia, koncesje oraz ulgi pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, które zostały jej wcześniej przyznane. Do takiego przejścia nie dochodzi jedynie wtedy, gdy byłoby to niezgodne z ustawą lub decyzją o udzieleniu danego zezwolenia, koncesji lub ulgi. Należy podkreślić, że z dniem wydzielenia wspólnicy dzielonej spółki z o.o. stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału. Warto jednak przy wyborze sposobu przeniesienia części działalności dotychczasowej spółki z o.o. brać pod uwagę cel, jaki ma być osiągnięty, czas trwania procedury i wynikające z niej skutki. Często bowiem lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie do innej spółki tej części dotychczasowej działalności, która ma formę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.