Zdarza się, że wspólnik zbywa 100 proc. udziałów w spółce z o.o. Następuje też wymiana członków zarządu. Jednak nowy zarząd nie zgłasza do KRS wniosku o wykreślenie byłych członków zarządu i wspólnika. Co w takiej sytuacji powinny zrobić te osoby?
ikona lupy />
Anna Bajerska radca prawny, partner, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
Odpowiedni wniosek o wprowadzenie zmian w KRS powinien być złożony nie później niż w terminie siedmiu dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie takiego wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednak w praktyce takie wnioski często wpływają ze znacznym opóźnieniem lub w ogóle nie są składane.
Zgodnie z art. 24 ustawy o KRS w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których dostarczenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone mimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa zobowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy siedmiodniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na zobowiązanych. Sąd rejestrowy może grzywnę ponawiać.
Jeżeli wezwania i grzywna nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, to sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu.
Jednak były wspólnik spółki lub poprzedni członkowie jej zarządu nie muszą być w tej sytuacji bierni. Osoby te powinny powiadomić KRS o tym, że wniosek o ich wykreślenie nie został przez spółkę złożony w wymaganym terminie. Do takiego pisma trzeba też dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że dana osoba nie jest już wspólnikiem lub członkiem zarządu. W takim przypadku KRS powinien wezwać spółkę do złożenia wniosku w terminie siedmiodniowym pod rygorem nałożenia grzywny. KRS może ponowić wezwanie, jak i grzywnę. To od KRS zależy, ile razy zastosuje taką procedurę. Jeżeli spółka, pomimo wezwań lub grzywny, nie złoży stosownego wniosku, KRS powinien wykreślić z rejestru byłego członka zarządu lub byłego wspólnika.