Nie trzeba już składać w rejestrze przedsiębiorców wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów podlegających wpisowi do KRS lub prokurentów. Czy dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, które obejmuje obowiązek wpisu do KRS?
Anna Bajerska radca prawny, partner, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
Wymóg składania wzorów podpisów został uchylony 15 stycznia 2015 r., gdy weszła w życie zmiana kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o KRS. Wydaje się, że słusznie zrezygnowano z tego obowiązku.
W praktyce znaczenie wzorów podpisów składanych do rejestru przedsiębiorców było niewielkie. Chyba tylko naprawdę w wyjątkowych przypadkach kontrahenci przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sprawdzali, czy podpis widniejący pod umową zgadza się ze wzorem złożonym w rejestrze.
Jednak zamiast wspomnianego wymogu składania wzorów podpisów w rejestrze przedsiębiorców wprowadzono inny obowiązek. Otóż do wniosku o wpis do rejestru przedstawicieli reprezentujących dany podmiot oraz likwidatorów i prokurentów trzeba dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Dotychczas składany przez osoby reprezentujące wzór podpisu w sposób pośredni potwierdzał ich zgodę na pełnienie funkcji. Stąd też obecny wymóg zgody na powołanie ma minimalizować ryzyko powoływania osób, które tego nie chcą. Wymogu zgody na powołanie nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego ją lub w umowie spółki.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przy okazji nowelizacji ustawy o KRS nie zmieniono ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że nadal trzeba składać do rejestru przedsiębiorców – zgodnie z art. 89 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – notarialnie poświadczony wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego do reprezentowania tego przedsiębiorcy (dyrektora oddziału). Stosowanie takiego wymogu wobec dyrektora oddziału przedsiębiorcy zagranicznego nie ma uzasadnienia.