Zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wymaga złożenia wniosku do wojewody. Trzeba do niego dołączyć zgodę jej dyrektora. Taki wymóg wynika z art. 95 ust. 4a ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

Przewiduje on możliwość odejścia od generalnej zasady, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może przebywać nie więcej niż 8 podopiecznych. W sytuacji, gdy istnieje konieczność umieszczenia w tej instytucji rodzeństwa, dopuszczalne jest, aby w jednym czasie mogło przebywać tam 10 dzieci. Wymaga to jednak uzyskania zgody wojewody oraz dyrektora placówki typu rodzinnego.
Wojewoda mazowiecki zamieścił na swojej stronie internetowej wzór wniosku w tej sprawie. Trzeba w nim podać m.in. dane jednostki prowadzącej placówkę oraz jej adres, a także planowany termin przyjęcia rodzeństwa oraz podstawę ich umieszczenia. Wniosek trzeba też uzasadnić, opisać w nim warunki bytowe oraz dołączyć kopię zgody dyrektora placówki.
Jak wskazuje wojewoda, zostanie on rozpatrzony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Zgoda zostanie więc udzielona w formie decyzji i będzie uzależniona od tego, czy spełnione są standardy usług świadczonych w placówce rodzinnej. Określa je rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720).
Podobna procedura występowania o zgodę obowiązuje też w przypadku, gdy zwiększenie liczby wychowanków dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych innego typu.