Zadaniem ustawy prawo autorskie (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631) jest ochrona praw twórcy przysługujących mu względem utworu, którego jest autorem. To, że danemu podmiotowi przysługują prawa, jako twórcy nie powoduje, że dane dzieło jest niedostępne dla reszty społeczeństwa. Zgodnie z przepisami nawet chronione utwory mogą być wykorzystywane w formie tzw. dozwolonego użytku.

Do omawianej kategorii należą między innymi sytuacje, w których utwór jest wykorzystywany na własny użytek osobisty, o ile dotyczy utworu już rozpowszechnionego, a wykorzystanie będzie nieodpłatne.

Poza przewidzianą w ustawie kategorią osobistą jest również tak zwany użytek instytucjonalny. Jednym z jego przykładów jest właśnie dozwolony użytek na cele edukacyjne. W skrócie można go nazwać zbiorem zasad, na jakich uczniowie, nauczyciele i jednostki oświaty mogą wykorzystywać i rozpowszechniać cudze utwory.

Zgodnie z prawem dozwolone jest w ramach omawianego zagadnienia:
• kopiowanie, prezentowanie, odtwarzanie utworów w czasie zajęć związanych z daną jednostką edukacyjną lub prowadzonymi przez nią badaniami, pod warunkiem, że działanie to będzie nieodpłatne,
• wypożyczanie i udostępnianie przez szkołę, bibliotekę czy archiwum posiadanych zbiorów, jednak musi to być działalność nieodpłatna,
• publiczne wykonywanie utworów w czasie ceremonii szkolnych, o ile nie jest to działalność w celach zarobkowych.