Problem ten zgłosił białostocki sąd okręgowy, przed którym toczyła się sprawa o podział majątku dorobkowego państwa G. W jego skład wchodziło prawo własności mieszkania, które powstało w wyniku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, należącego jeszcze przed ślubem do pana G. Sąd I instancji uznał początkowo, że własność mieszkania wchodzi do majątku wspólnego, ale od tego postanowienia odwołał się pan G. Rozpoznający sprawę sąd II instancji dostrzegł tu jednak poważny problem prawny i przekazał go do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.
SN w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą prawo odrębnej własności lokalu, nabyte w drodze przekształcenia (na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej członka spółdzielni należy do jego majątku osobistego. Bo to jemu przed ślubem przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.