Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię, czy wykupione mieszkanie lokatorskie wchodzi do majątku wspólnego małżonków. Prawo własności należy do tego z nich, który dysponował spółdzielczym prawem lokatorskim – uchwalił.

Problem ten zgłosił białostocki sąd okręgowy, przed którym toczyła się sprawa o podział majątku dorobkowego państwa G. W jego skład wchodziło prawo własności mieszkania, które powstało w wyniku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, należącego jeszcze przed ślubem do pana G. Sąd I instancji uznał początkowo, że własność mieszkania wchodzi do majątku wspólnego, ale od tego postanowienia odwołał się pan G. Rozpoznający sprawę sąd II instancji dostrzegł tu jednak poważny problem prawny i przekazał go do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.
SN w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą prawo odrębnej własności lokalu, nabyte w drodze przekształcenia (na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej członka spółdzielni należy do jego majątku osobistego. Bo to jemu przed ślubem przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
SN powołał się tu na przepis art. 33 pkt 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym do majątku osobistego małżonka należą m.in. przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

ORZECZNICTWO

Uchwała Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 13/15.