Upoważnienie zawarte w art. 201 par. 4 kodeksu karnego wykonawczego nakazuje unormowanie w rozporządzeniu regulaminu organizacyjno-porządkowego wszystkich typów zakładów psychiatrycznych, w których wykonywane są środki zabezpieczające.

I rzeczywiście minister określił regulaminy dla zakładów wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia.

Jednak w przypadku zakładów o podstawowym stopniu zabezpieczenia - na podstawie par. 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających - minister scedował obowiązek stworzenia takiego regulaminu na kierowników tych placówek. W ocenie TK jest to niezgodne z konstytucją.

Reklama

Z innych – również proceduralnych – powodów trybunał uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy załącznika nr 6 do wspomnianego rozporządzenia. Określają one m.in. zasady przeprowadzania kontroli osobistej oraz pozwalają na limitowanie czasu rozmów telefonicznych.

PS/źródło:TK