Obcokrajowiec może otrzymać świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Także wtedy, gdy ma pozwolenie na pobyt czasowy
Pomoc finansową cudzoziemcy otrzymują w ramach realizacji indywidualnego programu integracji. Jest im ona przyznawana przez powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). Szczegółowe zasady wspierania obcokrajowców reguluje od 14 kwietnia rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz.U. poz. 515), które zastąpiło dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie. Uwzględniają one fakt, że ze wsparcia mogą korzystać obecnie nie tylko osoby posiadające status uchodźcy lub mające przyznaną ochronę uzupełniającą, ale też ich krewni, którzy przebywają na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w ramach łączenia rodzin.
Zgodnie z rozporządzeniem PCPR przed przygotowaniem indywidualnego programu integracji informuje cudzoziemca o warunkach udzielania pomocy, która obejmuje m.in. świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Ich łączna wysokość jest zróżnicowana, w zależności od liczby osób wchodzących w skład rodziny, jak i czasu pobierania. W okresie pierwszych sześciu miesięcy świadczenie dla osoby samotnej wynosi maksymalnie 1260 zł. Rodzinie dwuosobowej przysługuje na osobę 70 proc. tej kwoty, liczącej trzy osoby – 60 proc., a składającej się z czterech i więcej cudzoziemców – 50 proc. Daje to odpowiednio 882 zł, 756 zł i 630 zł na jednego członka rodziny. Natomiast w okresie kolejnych sześciu miesięcy samotny obcokrajowiec oraz pozostałe typy rodzin otrzymują 90 proc. kwot uzyskiwanych przez pierwsze pół roku. Świadczenie pieniężne jest wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca.
Rozporządzenie wskazuje też sposób postępowania, jeżeli w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu cudzoziemiec zmienił miejsce zamieszkania. W przypadku gdy było to związane z podjęciem pracy i zamieszkaniem na terenie innego powiatu lub uzyskaniem mieszkania od innego samorządu powinien złożyć w PCPR oświadczenie potwierdzające tę okoliczność oraz dokumenty, np. umowę o pracę lub dokument wskazujący na uzyskanie tytułu prawnego do lokalu. Z kolei gdy wyjazd z terenu powiatu wynika z możliwości wspólnego zamieszkania w ramach łączenia rodzin obcokrajowców, wymagane jest oświadczenie o gotowości do tego działania. Wreszcie cudzoziemiec może zmienić miejsce zamieszkania z powodu konieczności zapewnienia specjalistycznego leczenia. Wówczas potrzebne jest zaświadczenie lekarza o niezbędności leczenia poza dotychczasowym powiatem pobytu.
Co najmniej raz na trzy miesiące pracownik socjalny PCPR ma obowiązek monitorować postępy cudzoziemca w procesie integracji. Powinny być oceniane pod kątem edukacji językowej, funkcjonowania zawodowego, czyli w zakresie postępów w poszukiwaniu pracy oraz społecznego, zakładającego nawiązanie kontaktów z lokalnym środowiskiem. W tym celu pracownik socjalny obserwuje oraz rozmawia z obcokrajowcem i członkami jego rodziny. Może też zasięgać opinii innych instytucji i organizacji, które uczestniczą w procesie integracji. Swoją ocenę pracownik socjalny zawiera w notatkach służbowych.