Brak podania waluty w wekslu nie powoduje jego nieważności, nawet wtedy, gdy wierzyciel wekslowy dopisze jej określenie do wskazanej w dokumencie sumy – uchwalił Sąd Najwyższy.
Dariusz B. i Jarosław L. byli wspólnikami spółki z o.o. W 2011 r. Dariusz B. zawarł z Jarosławem L. umowę sprzedaży udziałów w spółce. W związku z zapłatą za udziały Jarosław L. wręczył Dariuszowi B. kilka własnoręcznie wypełnionych i podpisanych weksli. Wszystkie miały określone terminy zapłaty. Dodatkowo Jarosław L. podpisał i wręczył Dariuszowi B. jeden weksel in blanco, na którym – oprócz podpisu – wpisał jedynie, w prawym górnym rogu, cyframi oraz słownie, kwotę „250 000 –dwieście pięćdziesiąt tysięcy”, bez podania waluty. Dariusz B. miał dzięki temu możliwość – w dowolnym terminie, w razie braku gotówki – wypełnienia weksla.
Wszystkie weksle i rozliczenia pomiędzy stronami dokonywane były w walucie polskiej. Sporny weksel, oprócz podpisu oraz sumy wpisanej cyframi i słownie przez Jarosława L., wypełniony został przez Dariusza B., który ostatecznie wpisał też nazwę waluty – po kwocie 250 000 dopisał słowo „złotych”.
Gdy doszło do zapłaty weksla, Jarosław L. odmówił jego realizacji. Wobec tego Dariusz B. wszczął przeciwko wspólnikowi postępowanie nakazowe. W wyniku odwołania nakaz zapłaty został uchylony, ale sąd I instancji uznał powództwo za zasadne i zasądził na rzecz Dariusza B. żądaną kwotę 250 tys. zł wraz z odsetkami. Apelację złożył pozwany wspólnik twierdząc, że weksel jest nieważny. Według Jarosława L. dokument został sporządzony niezgodnie z przepisami Prawa wekslowego (Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282). Nie oznaczono w nim bowiem sumy pieniężnej – podano jedynie określoną liczbę, ale bez wskazania waluty. Wobec tego tak sporządzony dokument nie jest wekslem i jako taki jest nieważny. Zaś wskazanie przez Dariusza B. waluty w nagłówku weksla nie powoduje przywrócenia mu ważności.
Sąd II instancji dostrzegł w sprawie poważny problem prawny i zdecydował się zadać Sądowi Najwyższemu pytanie o ważność tak sporządzonego przez dłużnika i potem wypełnionego przez wierzyciela weksla.
Sąd Najwyższy, obradując w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, według której nie powoduje nieważności weksla brak określenia waluty, w której ma nastąpić zapłata oznaczonej sumy pieniężnej, w samym poleceniu lub przyrzeczeniu zapłaty tej sumy. Wystarczy, że nazwa waluty znajduje się w oznaczeniu sumy pieniężnej zamieszczonym – zgodnie z utrwaloną praktyką – w prawym górnym rogu dokumentu weksla.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2015 r., sygn. III CZP 11/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia