Zarówno trasat (wystawca weksla), jak i remitent (podmiot, na rzecz którego ma być wypłacona suma wekslowa) powinni zostać zapisani na wekslu w ten sam sposób, co w rejestrze przedsiębiorców.
Posłużenie się skrótem, który nie został ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, skutkuje uznaniem, że weksel został wystawiony na rzecz podmiotu prawnie nieistniejącego. A zatem jest nieważny – uznał Sąd Okręgowy w Łodzi.
Wyrok zapadł w sprawie, w której stronami sporu było towarzystwo ubezpieczeniowe i pośrednik ubezpieczeniowy. Ten drugi podpisał weksel in blanco, a ubezpieczyciel miał prawo wypełnić go – zgodnie z dołączoną do weksla deklaracją – w razie opóźnienia w przekazaniu na jego rachunek bankowy składek ubezpieczeniowych pobranych od klientów lub w wykonaniu innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy pośrednictwa.
Po wypełnieniu weksla i wobec braku zapłaty towarzystwo ubezpieczeniowe wniosło pozew do sądu. Ten jednak powziął wątpliwości co do określenia trasata. Zauważył bowiem, że z odpisu pełnego rejestru przedsiębiorców dotyczącego powódki wynika, iż jej nazwa jest inna niż ta widniejąca na wekslu in blanco. W rejestrze nie zostały ujawnione żadne skróty nazwy. Tymczasem zgodnie z art. 435 par. 4 kodeksu cywilnego używany przez przedsiębiorcę skrót nazwy podlega ujawnieniu w rejestrze. Sąd uznał więc, że przedłożony przez powoda weksel wskazuje jako trasata osobę prawną nieistniejącą, co czyni dokument nieważnym. Wskazano przy tym na art. 101 pkt 5 prawa wekslowego (Dz.U. z 1936 r. nr 37, poz. 282 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem weksel zawiera: „nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana”.
Wnioski te podzielił sąd okręgowy, do którego trafiła sprawa na skutek apelacji powódki. Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, remitent (podobnie jak i trasat) powinien posłużyć się firmą według wpisu do rejestru. „Niezastosowanie się do powyższego obowiązku sprawiło, że złożony w tej sprawie weksel jest nieważny, co sprawia, że na jego podstawie powód nie mógł skutecznie dochodzić zapłaty” – czytamy w treści uzasadnienia.
Używany przez przedsiębiorcę skrót nazwy powinien zostać ujawniony w rejestrze
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 23 stycznia 2016 r., sygn. akt V Ca 1889/12.