Rada gminy tylko na zasadzie wyjątku może samodzielnie ustalić wysokość oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W ten sposób wojewoda lubuski ocenił zapisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.). Chodzi o art. 4, który mówi o opłacie z tytułu przekształcenia wnoszonej przez użytkownika wieczystego nieruchomości. Na wniosek tego ostatniego może ona zostać rozłożona na raty na okres nawet 20 lat. Płacone w ratach należności są oprocentowane. I tu pojawiają się wątpliwości interpretacyjne.
Otóż z jednej strony ustawa stanowi, że oprocentowanie jest równe stopie redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego (obecnie 1,75 proc.). Z drugiej strony przepisy dopuszczają sytuację, w której to organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wyrażają zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej. Właśnie ten zapis wykorzystała Rada Gminy Żary. W podjętej przez siebie uchwale wskazała, że oprocentowanie będzie wynosić 15 proc. w skali roku przy maksymalnie pięcioletnim okresie spłaty lub 20 proc. przy okresie spłaty od pięciu do 20 lat.
W toku badania legalności uchwały wojewoda całkowicie podważył jej kształt. Wytknął radnym, że ci zupełnie nie zrozumieli sensu wspomnianych przepisów.
„Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem »może wyrazić zgodę« oznacza, że zgoda ta dotyczy konkretnej sprawy (...). Oznacza to, że rada może wydać uchwałę tylko w sprawie jednostkowej” – stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda lubuski. Innymi słowy rada gminy może udzielić zgody na zmianę wysokości odsetek wynikających z ustawy, ale dopiero w momencie rozpatrywania konkretnego wniosku złożonego przez obywatela.
„Zgoda rady na zmianę oprocentowania rozłożonych na raty opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, nie może być generalna” – dodał wojewoda. Organ ten nie może ustalić odmiennej od ustawowej stawki odsetek, która będzie obowiązywała odgórnie we wszystkich sprawach prowadzonych w danej gminie.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z 1 kwietnia 2015 r., nr NK-I.4131.47.2015.ABej.