Najbliższe wybory – prezydenckie - będą pierwszymi, w których możliwość listownego poparcia danego kandydata będzie dostępna dla wszystkich. Należy się jednak spieszyć termin złożenia wniosków mija w poniedziałek 27 kwietnia.

Zgodnie z art. 38 §2 kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112) głosowanie korespondencyjne jest głosowaniem osobistym.

Pozbawione możliwości korzystania z tego trybu są jedynie osoby, których nazwiska umieszczono na listach wyborców w obwodach zorganizowanych w:
• zakładach opieki zdrowotnej,
• domach pomocy społecznej,
• zakładach karnych,
• aresztach śledczych,
• akademikach.
Wyłączeniu podlegają także osoby, które zgłosiły chęć głosowania przez pełnomocnika.

Przepisy w sposób bardzo szczegółowy opisują procedurę listownego głosowania. Oto najważniejsze zagadnienia, które muszą zostać spełnione by oddać ważny głos.

Termin
Jak przypomina Państwowa Komisja Wyborcza 27 kwietnia mija termin, do którego zainteresowane osoby muszą zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy lub konsula, gdy wnioskujący przebywa za granicą.

Forma
Chęć skorzystania z omawianego sposobu można przekazać urzędnikom osobiście, pisemnie, za pośrednictwem faksu oraz drogą elektroniczną. Wzór zawiadomienia można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Procedura
Osoby, które zgłoszą się w odpowiedni sposób dostaną z urzędów gminy najpóźniej do 4 maja pakiety, zawierające kartę do głosowania i kopertę. Postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną w zestawie, głosujący wypełnia kartę i najpóźniej do 7 maja musi nadać ją w placówce pocztowej znajdującej się na obszarze obwodu wyborczego. Jeżeli przesyłka ma być wysłana z innego miejsca musi zrobić to odpowiednio wcześniej.

Ustawodawca nie pozbawił wyborcy możliwości osobistego dostarczenia głosu. Osoba, która wykazała chęć głosowania drogą korespondencyjną może przed głosowaniem dostarczyć uzupełniony zestaw do urzędu gminy lub w dniu głosowania do obwodowej komisji wyborczej.

Osoby pozostające za granicą muszą dostarczyć zestaw do konsula.

Pamiętać należy, że deklaracja korzystania z opisanego głosowania obowiązuje także w drugiej turze wyborów.