Do 31 marca gminy i powiaty mają czas na złożenie zapotrzebowania na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Taką możliwość przewiduje tegoroczna edycja programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), którego celem jest wsparcie samorządów w realizacji zadań wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). Wzorem poprzednich lat mogą one otrzymać budżetową dotację pokrywającą koszty zatrudnienia asystentów rodzin, którzy pracują z osobami mającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, oraz koordynatorów zajmujących się rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka.
Zasady programu przewidują, że dofinansowaniu podlegają koszty wynagrodzenia tych pracowników w 2015 r. W przypadku asystenta można uzyskać środki na pokrycie 100 proc. pensji, ale nie więcej niż 2500 zł miesięcznie. Z kolei na wynagrodzenie koordynatora można otrzymać maksymalnie 50 proc. wspomnianej kwoty, czyli 1250 zł miesięcznie. Z budżetowej dotacji można sfinansować wyłącznie pensje asystentów i koordynatorów, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etat, czy umowę-zlecenie.
– Będziemy wnioskować o pieniądze na 12 asystentów oraz 6 koordynatorów. W ubiegłym roku składaliśmy zapotrzebowanie na odpowiednio 9 i 3 pracowników – wskazuje Ewa Siedlik, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.
Większość samorządów będzie chciała uzyskać dotację na większą liczbę pracowników niż w latach poprzednich, ponieważ od tego roku zmniejszony został limit rodzin, którymi mogą się zajmować asystent oraz koordynator.
– Mamy obecnie 5 asystentów i tyle samo koordynatorów, których pensje finansujemy z własnych środków, i złożyliśmy wniosek o udzielenie na nich dotacji – informuje Włodzimierz Zieliński, dyrektor MOPR w Grudziądzu.
Dodaje, że zasady programu umożliwiają uzyskanie refundacji kosztów poniesionych od stycznia tego roku, miasto planuje więc od czerwca zatrudnienie dodatkowych osób.
Aby otrzymać dotację, gmina lub powiat musi wypełnić odpowiedni druk zapotrzebowania – formularze są dostępne na stronie internetowej resortu pracy – i przesłać go do właściwego urzędu wojewódzkiego. Ostatecznego podziału pieniędzy między poszczególne gminy dokona MPiPS, które na realizację programu przewidziało 70 mln zł.
2872 asystentów rodziny zostało zatrudnionych w 2014 r. przy udziale budżetowego dofinansowania
Kto może otrzymać status rodziny zastępczej GazetaPrawna.pl