Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce uprościć formę zaproszeń dla cudzoziemców i zmniejszyć koszty ich sporządzania.
Do tej pory wydawane były one na drukach ścisłego zarachowania zawierających specjalne zabezpieczenia, co stanowiło znaczne obciążenie dla budżetu państwa (w 2014 r. koszt zamówienia takich blankietów wyniósł ok. 412, 5 tys. zł). Dokumenty te ułatwiają obcokrajowcom wjazd do Polski. Stanowią bowiem potwierdzenie, że dana osoba posiada środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Polsce.
Zmianę formularzy zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający. Przewiduje on, że od 1 czerwca 2015 r. zaproszenia będą wydawane w formie papierowego dokumentu opatrzonego pieczęcią organu i podpisem upoważnionego pracownika.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia