Do tej pory wydawane były one na drukach ścisłego zarachowania zawierających specjalne zabezpieczenia, co stanowiło znaczne obciążenie dla budżetu państwa (w 2014 r. koszt zamówienia takich blankietów wyniósł ok. 412, 5 tys. zł). Dokumenty te ułatwiają obcokrajowcom wjazd do Polski. Stanowią bowiem potwierdzenie, że dana osoba posiada środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Polsce.

Zmianę formularzy zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający. Przewiduje on, że od 1 czerwca 2015 r. zaproszenia będą wydawane w formie papierowego dokumentu opatrzonego pieczęcią organu i podpisem upoważnionego pracownika.

Etap legislacyjny

Konsultacje projektu rozporządzenia