W sklepach, biurowcach na parkingach czy osiedlach. Pracownicy ochrony wtopili się w otaczający nas krajobraz, do tego stopnia, że w większości przypadków ich nie zauważamy. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że mimo nadrzędnej pozycji i posiadanych uprawnień oni również mają pewne zobowiązania w stosunku do kontrolowanej osoby.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz. U z 2013r., poz. 1681) stanowi, że pracownicy ochrony mogą podejmować działania polegające na:
- ustalaniu uprawnień osób do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych,
- legitymowaniu osób w celu ustalenia ich tożsamości,
- wzywaniu osób do opuszczenia obszaru lub obiektu, w razie stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru, obiektu lub odnotowania zakłócania porządku,
- ujęciu osób stwarzających, bezpośrednie zagrożenie życia albo zdrowia ludzkiego oraz chronionego mienia w celu oddania ich w ręce Policji.

Zanim strażnik przystąpi do kontroli powinien przedstawić swoje dane, między innymi: imię, nazwisko oraz pokazać legitymację służbową. Ustawodawca zastrzegł, że okazanie powinno się odbyć w taki sposób by osoba poddawana czynnościom sprawdzającym mogła odczytać, znajdujące się na niej dane i w razie potrzeby je zanotować.

Kolejnym istotnym obowiązkiem jest natychmiastowe podanie przyczyny zatrzymania i podstawy prawnej dalszych działań.

Jeżeli powinności te nie zostaną spełnione przez przedstawiciela firmy ochroniarskiej, kontrolowany może żądać udzielenia powyższych informacji oraz uzależnienia od tego swojego udziału w czynnościach.