Dzięki nowym przepisom wyroki w sprawach pijanych kierowców będą trafiały do sieci.
Wszystko dlatego, że doprecyzowano przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Jeśli sąd nie określi w wyroku, w jaki sposób ma być on podany do publicznej wiadomości, wówczas na etapie postępowania wykonawczego sąd może orzec o publikacji wyroku lub odpisu z wyroku ze wzmianką o prawomocności, na stronie biuletynu informacji publicznej sądu.
Na postanowienie o sposobie podania wyroku do publicznej wiadomości prokuratorowi, skazanemu oraz jego obrońcy, a także pokrzywdzonemu, choćby nie był on stroną w procesie, przysługuje zażalenie.