Licytacje komornicze kuszą niskimi cenami wywoławczymi. Wciąż jednak nie są dostępne w całości online. Przybicie można zrealizować tylko osobiście. To cenowe eldorado nie tylko dla poszukiwaczy okazji.

Portal licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl działa od lipca 2011 roku. Zamieszczane są na nim zapowiedzi planowanych licytacji z całej Polski. Informacje do serwisu przesyłają bezpośrednio kancelarie komornicze. Znajdują się tu wszystkie obwieszczenia o licytacjach nieruchomości oraz sporo ogłoszeń o aukcjach ruchomości. Rocznie pojawia się tu kilkadziesiąt tysięcy ogłoszeń o licytacjach. Zainteresowany może m.in. ustawić sobie powiadomienie mailowe o nowych licytacjach (według województwa i przedmiotu, np. licytacje samochodów w woj. pomorskim).

Pomimo zapowiedzi serwis pozwala nadal tylko przeglądać dodane obwieszczenia o licytacjach. Licytowanie online (jak na Allegro) na razie jest w fazie projektu. Warto zaznaczyć, że w serwisie Krajowej Rady Komorniczej z mocy prawa zamieszczane są wszystkie zapowiedzi licytacji nieruchomości. Licytacje ruchomości (np. aut i maszyn) także są tam publikowane, ale nie wszystkie. Łowcom okazji pozostaje nadal sprawdzanie gablot wywieszonych w sądach, stron www poszczególnych komorników oraz innych serwisów, które publikują obwieszczenia o licytacjach od współpracujących kancelarii.

Co można kupić na licytacjach komorniczych?

Reklama

Niemal wszystko. Miejsca postojowe, garaże, hale, auta, ciężarówki, maszyny przemysłowe i rolnicze, działki, lokale, mieszkania, domy, sprzęt RTV, AGD, meble, antyki, jachty, biżuterię, itd.

Każde ogłoszenie o licytacji zawiera dokładny adres, datę i godzinę. Co jeszcze nie oznacza, że zapowiedziana licytacja dojdzie do skutku. Komornik może bowiem odwołać ją bez podania przyczyny. Licytacja nie odbędzie się także, jeśli dłużnik tuż przed licytacją złoży powództwo o zwolnienie spod egzekucji danej nieruchomości lub innej rzeczy, która miała pójść pod młotek i uzyska orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Reklama

Licytacje odbywają się w miejscu, gdzie położona jest dana działka lub budynek, w licytowanym mieszkaniu albo w miejscu, gdzie składowany jest dany sprzęt, samochód lub inny przedmiot (ruchomości do zlicytowania składowane są w specjalnych magazynach wynajmowanych dla komornika). Licytacja może odbyć się także w siedzibie kancelarii komornika.

Na pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi ¾ szacowanej wartości danej ruchomości lub nieruchomości. Jeśli przedmiot nie wzbudza zainteresowania i na pierwszej licytacji nikt się nie pojawi, wówczas na drugiej cena wywołania spada do ½ wartości szacunkowej (w przypadku nieruchomości - do 2/3 wartości). Co się dzieje, jeśli na licytację przyjdzie tylko jeden licytant? Wówczas ma prawo kupić rzecz po cenie wywołania.

Jak się przygotować do licytacji?

W praktyce podstawowym warunkiem przystąpienia do licytowania jest posiadanie odpowiednich środków pieniężnych. Najpóźniej dzień przed licytacją każdy, kto chce wziąć w niej udział musi wpłacić wadium (rękojmię), które wynosi 10 proc. ceny wywołania. Można to zrobić w gotówce lub na konto kancelarii komorniczej. Jeśli nie kupimy przedmiotu licytacji, rękojmię otrzymamy bezzwłocznie.

Przed każdą licytacją komornik oznacza czas, w którym każdy zainteresowany może daną nieruchomość lub rzecz obejrzeć. Czasem kancelarie komornicze wymagają zapisania się na określony termin oglądania (czasem wymaga to umówienia się telefonicznego).

Auta, meble, maszyny, czyli ruchomości

Każdy, kto wpłacił wymagane wadium i stawił się na licytacji (lub wysłał swojego pełnomocnika) staje się licytantem i ma prawo do oferowania kwoty, jaką może zapłacić za licytowaną rzecz. Licytację wygrywa ten, kto uzyska przybicie swojej oferty.

Zgłoszoną cenę należy wpłacić natychmiast po uzyskaniu przybicia. Jeśli jednak cena jest wyższa niż 500 zł, wtedy możemy wpłacić 20 proc. ceny przybicia (minimum 500 zł) od razu, a resztę uregulować nazajutrz do godziny 12.00.

Po wpłaceniu całej kwoty rzecz staje się od razu naszą własnością bez żadnych obciążeń i należy ją natychmiast zabrać.

Warto pamiętać, że na kupiony w licytacji komorniczej sprzęt nie otrzymujemy żadnej gwarancji. Komornik nie odpowiada także za stan techniczny sprzedanego przedmiotu.

Licytacja nieruchomości

Licytacja ruchomości (samochodów, sprzętu, maszyn) jest dość prosta (licytacja, przybicie, wpłata kwoty, odbiór rzeczy). Nieco bardziej skomplikowana droga przewidziana jest dla licytowania nieruchomości. Sprzedaż jej tą drogą reguluje kodeks postępowania cywilnego w artykułach 952-10136.

W przypadku nieruchomości obowiązkowo należy zapoznać się z księgą wieczystą i aktami postępowania egzekucyjnego. Mogą bowiem być tam zawarte informacje o ciążącym na danej nieruchomości prawie użytkowania, służebności lub prawa dożywotnika. Wówczas w przypadku zakupu danej nieruchomości licytant, jako nowy właściciel, przejmie owe obciążenia.

Komornik w obwieszczeniu o licytacji wskazuje także, gdzie możemy zażądać wglądu do akt postępowania egzekucyjnego (zazwyczaj miejscowy sąd rejonowy). W kancelarii danego komornika możemy także zobaczyć tzw. elaborat szacunkowy, który zawiera kalkulację wartości danej nieruchomości.

Warto uważnie czytać obwieszczenia o licytacji, bowiem nie zawsze licytowane jest prawo nieograniczonej własności do danej nieruchomości. Niekiedy licytant nabyć może tylko współwłasność lub prawo wieczystego użytkowania.

W licytacji nieruchomości wziąć udział mogą także pełnomocnicy (umocowanie do udziału w przetargu musi być potwierdzone podpisem urzędowo poświadczonym). Jeśli w licytacji nieruchomości bierze udział osoba, która zawarła związek małżeński i ma wspólnotę majątkową ze swoim małżonkiem, wówczas by skutecznie zakupić nieruchomość musi ona okazać notarialne upoważnienie współmałżonka, który wyraża zgodę na zakup danej nieruchomości.

Na początku licytacji komornik odczytuje opis licytowanej nieruchomości wraz z ceną wywołania. Ponadto komornik podaje do wiadomości licytantom jakie zaległe podatki, inne należności oraz prawa osób trzecich obciążą przyszłego nabywcę. Jeśli od czasu publikacji obwieszczenia o licytacji zaszły jakiekolwiek zmiany w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości - komornik również je ogłasza.

W przypadku nieruchomości tzw. postąpienie (zaoferowanie ceny wyższej od ceny wywołania lub innego licytanta) wynosi jeden procent ceny wywoławczej. Trzykrotne powtórzenie zaoferowanej ceny przez prowadzącego przetarg komornika oznacza przybicie.

Aż do zakończenia przetargu wszelkie skargi na czynności komornika można składać ustnie sędziemu nadzorującemu, który rozstrzyga je natychmiast.

Najwyższa zaoferowana cena uzyskuje przybicie, które sędzia nadzorujący ogłasza w formie postanowienia. Od daty tego postanowienia nabywca zlicytowanej nieruchomości ma 14 dni na uregulowanie całej zaoferowanej kwoty na rachunek depozytowy sądu. Na wniosek nabywcy termin ten może być przedłużony maksymalnie do jednego miesiąca. Jeśli jednak w wyznaczonym terminie licytant nie wpłaci zaoferowanej sumy – jego rękojmia przepada, a skutki przybicia wygasają. Po wpłaceniu pełnej wylicytowanej sumy miejscowo właściwy sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności nowemu właścicielowi.