Nowela ma przyczynić się do szybszego szacowania szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejszej wypłaty odszkodowań łowieckich. Autorzy przewidują też zwiększenie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim m.in. w zakresie wykonywania planów łowieckich. Ma to pozwolić na skuteczniejszą redukcję nadmiernej populacji dzików w Polsce.Zaproponowane rozwiązania dostosowują prawo łowieckie do wymogów konstytucji i zapewniają racjonalne prowadzenie gospodarki łowieckiej – podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Trybunał Konstytucyjny w lipcu ub.r. wskazał, że obecne prawo łowieckie w niewystarczający sposób uwzględnia prawa właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Zgodnie z nim właściciele nieruchomości nie muszą być pytani o zgodę przy włączaniu ich gruntów do obwodu. Problemem jest też często brak konsultacji z właścicielami podczas prowadzenia polowań, np. niedostateczna informacja o czasie rozpoczęcia łowów czy sposobu ich prowadzenia. Dotyczy to potencjalnie uciążliwych dla właścicieli nieruchomości polowań zbiorowych.

Według nowego prawa o planowanym podziale województwa na obwody łowieckie marszałek województwa będzie musiał poinformować na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które mają być włączone do obwodu łowieckiego, będą mogli wnosić uwagi. Urząd będzie miał na ich rozpatrzenie 30 dni. Jeśli właściciele lub użytkownicy wieczyści uznają, że decyzja marszałka narusza ich interes, będą mogli zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.

Zgodnie z projektem nowelizacji właściciele lub użytkownicy w razie wystąpienia szkód łowieckich będą mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania. Wysokość odszkodowania dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego będzie uzgadniał z właścicielem albo użytkownikiem wieczystym w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania zapłaty. Jeśli nie dojdą do porozumienia, to właściciel lub użytkownik, będzie mógł skierować sprawę do sądu o ustalenie odszkodowania.

W projekcie przewidziano również możliwość wystąpienia przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. W każdym momencie właściciel lub użytkownik będzie mógł się z tego zakazu wycofać. Wniosek o ustanowienie zakazu polowań będzie mógł dotyczyć tylko nieruchomości zabudowanych. CIR tłumaczy, że to rozwiązanie jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest przeciwnikiem polowań a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Koła łowieckie będą zobowiązane do składania ministrowi corocznych sprawozdań z wykonywania zadań określonych w ustawie. Minister będzie mógł także przeprowadzić kontrolę w Polskim Związku Łowieckim.

W razie niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu na poziomie co najmniej 80 proc. minimalnej liczby zwierzyny do pozyskania w ciągu trzech lat, minister będzie mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy.

CIR podkreśla, że niezrealizowanie planu odstrzału jest jedną z głównych przyczyn wzrostu pogłowia zwierzyny i związanego z tym wzrostu odszkodowań łowieckich. W 2014 r. wypłacono 75 mln zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - dodano.

Według zapowiedzi Ministerstwa Środowiska projekt trafi do parlamentu najprawdopodobniej jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.