Właściciel zabudowanej nieruchomości powołując się na klauzulę sumienia będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowań na swojej posiadłości – wynika z założeń projektu nowelizacji prawa łowieckiego.

Zmiany, które zakłada projekt mają są realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13). TK uznał wtedy, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Zdaniem sędziów, ww. przepis upoważniał do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości. Zwrócono uwagę również na fakt, że w wyniku objęcia danej posiadłości obwodem łowieckim, powstają liczne ograniczenia właściciela, które nie pozwalają mu realizować w pełni przysługującego mu prawa własności. Co więcej, przepisy nakładały na obywateli dodatkowe obowiązki, co powodowało, że nie spełniały one konstytucyjnej przesłanki proporcjonalności.

Co zakłada projekt?

Zgodnie z założeniami projektu, obwody łowieckie tak jak do tej pory mają być tworzone w drodze uchwały sejmiku województwa, która jest aktem prawa miejscowego. Nowością będzie natomiast obowiązek wcześniejszej publikacji jej projektu przez marszałka województwa w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Dzięki temu, właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wnieść uwagi do projektu, które powinny być rozpatrzone przez marszałka sejmu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Nowelizowane przepisy odnoszą się zarówno właścicieli nieruchomości jak i użytkowników wieczystych

Dodatkowym uprawnieniem właścicieli lub użytkowników wieczystych będzie możliwość wystąpienia do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego z roszczeniem o wypłatę odszkodowania, w przypadku gdy objęcie obwodem łowieckim tej nieruchomości uniemożliwi albo istotnie ograniczy dotychczasowy sposób z niej korzystania. Na złożenie roszczenia właściciel lub użytkownik będzie miał dwa lata od wydania stosownej uchwały.

Klauzula sumienia

Realizowanie konstytucyjnego prawa własności nieruchomości zapewnić ma wprowadzenie do ustawy Prawo łowieckie klauzuli sumienia. Zgodnie z proponowanymi przepisami, powołując się na przekonania religijne bądź zasady moralne, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem łowieckim będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowania na tej nieruchomości. Co istotne, zasada odnosić się będzie jedynie do nieruchomości zabudowanych.

Powołując się na klauzulę sumienia nie będzie można doprowadzić do zakazu polowań na prywatnych polach, łąkach czy lasach. Zmiany, które uwzględnia projekt dotyczą bowiem tylko nieruchomości zabudowanych.

Obowiązki informacyjne

Nakładane będą one na myśliwego, który powinien zawiadomić władających nieruchomościami o planowanym polowaniu. Poinformuje on jednak tylko tych uprawnionych do gruntu, którzy właściwemu dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego przekazali swoje dane kontaktowe.

Etap legislacyjny

Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych