Do każdego pisma sądowego w postępowaniu karnym konieczne jest załączenie specjalnego formularza pokwitowania obioru. Nowe zasady wprowadzone rozporządzeniem ministra sprawiedliwości obowiązują od 30 stycznia 2015

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do pisma sądowego doręczanego w postępowaniu karnym dołącza się formularz pokwitowania odbioru, na którym odbierający pismo wpisuje datę i potwierdza odbiór pisma swoim czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko, a doręczający wpisuje datę doręczenia i potwierdza swoim podpisem sposób doręczenia lub przyczynę niedoręczenia pisma.

Rozporządzenie wprowadza nową zasadę postępowania w przypadku przesyłek niedoręczonych. Obowiązkiem pracownika poczty będzie wypisanie na stronie adresowej niedoręczonej przesyłki adnotacji dotyczącej daty awizowania i przekazania przesyłki do placówki pocztowej. Fakt przekazania przesyłki musi zostać potwierdzony przez pracownika operatora pocztowego za pomocą pokwitowania, które zawierać będzie odcisk datownika. Jeżeli przesyłka ma być doręczona osobie określonej w art. 134 § 1 Kodeksu postępowania karnego za pośrednictwem przełożonego, do przesyłki dołącza się dwa formularze pokwitowania odbioru – jeden dla adresata i jeden dla organu przełożonego adresata

Maksymalny czas na obiór przesyłki wynosi siedem dni. Po tym okresie, poczta obowiązana jest wysłać adresatowi powtórne wezwanie do odbioru. Od zawartej na nim daty, biegnie kolejne siedem dni na odebranie przesyłki. Jeśli to nie nastąpi, operator pocztowy musi odesłać przesyłkę organowi wysyłającemu wraz z pokwitowaniem odbioru.

Odbierający potwierdza odbiór przesyłki i datę jej otrzymania przez czytelne wpisanie swojego imienia i nazwiska w elektronicznym formularzu pokwitowania odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie odręcznego pisma

Treść rozporządzenia odnosi się do wszystkich wezwań i zawiadomień wysyłanych w trybie postępowania karnego. Akt swoją mocą prawną obejmuje również orzeczenia i zarządzenia, jeśli ich doręczenie określone zostało w ustawie lub innych pismach.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 30 stycznia 2015 roku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym z dnia 17 grudnia 2014 roku.